Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.2

6.2 Ochrona wody i gleb, RPO Podlaskiego

Zakończony 31.05.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cykle

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) w terminie od 22 grudnia 2015 r. do 31 maja 2016 r. do godziny 15:30 (funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana 31 maja 2016 r. o godzinie 15:30) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cykle.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK (Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego) w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku przez aplikację GWA2014.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ projektu 1 i 2:Beneficjenci nie będą definiowani ze względu na formę prawną lub status, a ze względu na branżę oraz przedmiot działalności. Wsparcie otrzymają podmioty, które z racji regulacji prawnych oraz działalności statutowej odpowiedzialne są za prowadzenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, tj. m.in.:


- jednostki samorządu terytorialnego,
- podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej, będące kontynuacją dotychczas realizowanych działań:
- budowa nowych/modernizacja istniejących oczyszczalni,
- inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
- inwestycje z zakresu gospodarki osadami ściekowymi z uwzględnieniem hierarchii postępowania z osadami ściekowymi (osady ściekowe są uznawane za odpady) oraz lokalnymi możliwościami przyrodniczego ustabilizowania osadów,
- zagospodarowanie lub przekształcenie termiczne osadów ściekowych oraz pozyskanie biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków
- budowa kanalizacji rozproszonej, lokalnych lub indywidualnych systemów oczyszczania ścieków pod warunkiem, że budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie i ekologicznie nieuzasadniona np. na terenach o zabudowie rozproszonej. Z uwagi na wsparcie tego typu projektów przewidziane w działaniu 8.6 w formule RLKS, wsparcie w niniejszym działaniu będzie możliwe jedynie w przypadku gdy w LSR dla danego obszaru nie przewidziano analogicznej interwencji.

Podstawą wyboru projektów jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) na poziomie regionalnych aglomeracji od 2 tys. do 10 tys. RLM wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG. Wymogi w zakresie jakości oczyszczonych ścieków w aglomeracjach z przedziału 2-10 tys. RLM (biologiczne oczyszczanie ścieków) opisane w załączniku do dyrektywy ściekowej muszą spełniać również indywidualne systemy oczyszczania ścieków na terenach zabudowy rozproszonej w danej aglomeracji. 

2. Projekty z zakresu zwiększenia dostępności do linii wodociągowych oraz poprawy jakości wody pitnej w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM lub gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna:
- budowa i modernizacja linii wodociągowych, tj.: systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody, w tym zakup urządzeń i aparatury kontrolnej i pomiarowej,
- zakup lub remont urządzeń służących do gromadzenia, odprowadzania, uzdatniania i przesyłu wody. 

Operacje będą przyczyniać się do poprawy stanu środowiska naturalnego w szczególności wód i gleby poprzez ograniczenie wprowadzania nieczystości do środowiska, m.in. na obszarze Natura 2000. Inwestycje w tym obszarze umożliwią wypełnienie zobowiązań wynikających z prawa unijnego określone, m.in. w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej (2000/60/WE). 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno - merytoryczne dopuszczające ogólne

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

a) projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. Projekty generujące dochód (typ projektów 1 i 2) maksymalny procentowy poziom dofinansowania pomniejszony jest zgodnie z zastosowaną 25 % stawką ryczałtową (wskazaną w załączniku nr 5 rozporządzenia ogólnego 1303/2013). Stawki ryczałtowe określa się na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego 1303/2013; b) projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

UWAGA!!Dnia 08.04.2016 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 810 KB).

W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Archiwalna wersja:

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 6.2 Ochrona wody i gleb, informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 
tel. (85) 66 54 326, -311, - 386, - 323, - 354, - 921, - 324, - 316, - 319. 

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim: 

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Szczegółowe informacje oraz kompletna dokumentacja konkursowa jest dostępna pod wskazanym linkiem: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-62-ochrona-wody-i-gleb.html