Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.2

6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, RPO Małopolskiego

Zakończony 1.03.2018

Wyniki naboru

W dniu 16 maja 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjąłUchwałę nr 819/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 1365/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 287 KB)

Na mocy niniejszej uchwały ZWM wybrał do dofinansowania kolejny projekt który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania  2 665 293,11 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 (.pdf, 199 KB).

Łącznie, w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 wybrano do dofinansowania 2 projekty na kwotę dofinansowania 19 952 245,55 zł.

***

31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1365/18 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 214 KB).

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 wynosi 17 460 908,03 zł.Na mocy niniejszej uchwały ZWM wybrał do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 17 286 952,44 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 (.pdf, 200 KB).

Ponadto 1 projekt na łączna kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 665 293,11 zł, który spełnił kryteria oceny i uzyskał minimum punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji jest niewystarczająca do wybrania go do dofinansowania został umieszczony na liście rezerwowej projektów.

Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17 (.pdf, 307 KB). 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Wielicka 72b

30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 1 marca 2018 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

- parki krajobrazowe,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- administracja rządowa,

- parki narodowe,

- jednostki naukowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej, w tym realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej (rozumianej, jako część szerszego projektu infrastrukturalnego), na terenie parków krajobrazowych.Obszar realizacji projektu dotyczący budowy, rozbudowy, modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej musi być objęty występującą formą ochrony/kategorią chronionego obszaru zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tzn. będzie realizowany na terenie parków krajobrazowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 460 908,03 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB) 

***

W dniu 16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 818/19 (.pdf, 362 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu łącznie o 2 491 339,71 zł, tj. do kwoty 19 952 247,74 zł, co wynika z Uchwały Nr 650/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 5 oraz §45 Regulaminu konkursu dla działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.
Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf 288 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

Uwaga!

11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej - przeczytaj komunikat!

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2105/17 dokonał zmiany Regulaminu KOP, stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu dla działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej - przeczytaj komunikat

***

Regulamin konkursu (PDF 731 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (7Z 23 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu, natomiast wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie, dokumentacja konkursowa oraz informacje kierowane do Wnioskodawców zamieszczone będą na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego