Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, RPO Małopolskiego

Zakończony 30.09.2016

Wyniki naboru 7.08.2017

W dniu 26 marca 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 475/19 w sprawie zmiany Uchwały nr 786/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 301 KB) wykreślił 2 projekty z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania.

W związku z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dokonano wyboru do dofinansowania 37 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 39 508 102,11 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 (.pdf, 246 KB)

***

W dniu 29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 935/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 786/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 209 KB) dokonał korekty montażu finansowego dla 1 projektu.

Dotychczas do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 zostało wybranych 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 42 108 674,95 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 (.pdf, 189 KB)

***

W dniu 16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 403/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 786/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 208 KB) dokonał korekty montażu finansowego dla 1 projektu.

Dotychczas do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 zostało wybranych 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 42 108 674,95 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 (.pdf, 184 KB)

***

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1246/17 w sprawie zmiany Uchwały nr 786/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 304 KB).

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 wynosi 46 864 586,93 zł (44 261 000,00 zł z EFRR i 2 603 586,93 zł z BP).

Uchwałą nr 1246/17 ZWM dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty dodatkowo 1 projektu, który spełniły kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 489 887,47 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 188 KB)

Ponadto, Gmina Olkusz odstąpiła od podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0345/16.

W związku z powyższym do dofinansowania zostało wybranych 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 42 108 674,95 zł (39 932 587,71 zł z EFRR i 2176 087,24 zł z BP).

Kwota pozostała alokacji w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 wynosi 4 755 911,98 zł (4 328 412,29 zł z EFRR i 427 499,69 zł z BP).

***

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 786/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 wynosi 46 864 586,93 zł (44 261 000,00 zł z EFRR i 2 603 586,93 zł z BP).

Uchwałą nr 786/17 ZWM z dnia 23 maja 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania w pełnej wysokości kwoty 39 projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów na całkowitą kwotę dofinansowania 43 589 396,80 zł (41 482 189,56 zł z EFRR i 2 107 207,24 zł z BP).

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 sierpnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,      
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,      
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. dla projektów typu A – rozwoju infrastruktury instytucji kultury:
  – realizacja przedsięwzięć dotyczących modernizacji infrastruktury kultury (m.in. domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów), w tym wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną, modernizacje i cyfryzacje kin działających przy lokalnych domach/ ośrodkach kultury,
  – wsparcie warunkowane będzie podjęciem działań, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych istniejącej infrastruktury oraz widoczna, realna zmiana w działalności instytucji (rozszerzenie, wzbogacenie dotychczasowych ofert/funkcji lub wprowadzenie nowych),
  Realizowane działania powinny przyczynić się do zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury, poprzez podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej. Działania powinny również przyczyniać się do faktycznego zwiększenia potencjału oferty programowej instytucji kultury, dostosowania do standardów europejskich oraz wzrostu konkurencyjności.
 2. dla projektów typu B – dokumentowania, zachowania i upowszechniania dziedzictwa niematerialnego m.in. poprzez badania terenowe, sporządzanie wywiadów i dokumentacji etnograficznej, upowszechnianie kultury ludowej oraz tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego w formie warsztatów, wydawnictw itp.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

55% - dla projektów typu A, 75% - dla projektów typu B. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000,00 zł.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

46 864 586,93 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)
Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

***

Regulamin konkursu (.pdf, 638 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 12 MB)  

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinasowanie projektu został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego