Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, RPO Małopolskiego

Zakończony 3.02.2017

Wyniki naboru

Na mocy Uchwały nr 882/18 z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1667/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał przesunięć alokacji pomiędzy poszczególnymi subregionami bez zmiany całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs.

W związku z powyższym 22 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 883/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 300 KB).

Na mocy powyższej Uchwały, w związku z uwzględnieniem protestu przez Instytucję Rozpatrującą Protesty RPO WM, ZWM dokonał wyboru do częściowego dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.04-12-0094/17 w maksymalnej kwocie dofinansowania 8 700 055,96 zł. W związku z powyższym zaktualizowano

Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 (.pdf, 217 KB).

Łącznie do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania łącznie 14 projektów na kwotę 37 631 878,39 zł.

***

12.04.2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 601/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne  – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 308 KB) dokonał wykreślenia 1 projektu z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 3 497 041,79 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 (.pdf, 214 KB)

Łącznie w ramach konkursu RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 zostało wybranych do dofinansowania 13 projektów na kwotę 28 931 822,43 zł.

***

16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 399/18 w sprawie zmiany uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, (.pdf, 296 KB),

dokonał wykreślenia 1 projektu z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 59 093,12 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16, (.pdf, 216 KB).

Łącznie w ramach konkursu RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 zostało wybranych do dofinansowania 14 projektów na kwotę 32 428 864,22 zł.

***

18.01.2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 83/18 w sprawie zmiany uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne  – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 1 970 925,61 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 (.pdf, 218 KB)

***

12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 2079/17 w sprawie zmiany uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 352 KB)

dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 972 569,99 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 (.pdf, 216 KB)

***

8 września 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwał:

dokonał wyboru do dofinansowania 13 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 29 544 461,74 zł.

Lista podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 (.pdf, 211KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 12 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 3 lutego 2017 r. do godziny 17:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Uwaga!

Działając zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16, §11 ust. 1 Departament Funduszy Europejskich informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 3 lutego 2017 r. problemów technicznych, związanych z ciągłością funkcjonowania Systemu e-RPO, nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach RPO WM został przedłużony do dnia 3 lutego 2017 r., do godziny 17:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • uczelnie,
 • jednostki naukowe,
 • administracja rządowa,
 • parki narodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 • realizacji przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (w tym tras rowerowych, biegowych, narciarskich tras biegowych itp.),
 • dodatkowo, wyłącznie jako niedominujący element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych – realizacji przedsięwzięć polegających na wsparciu infrastruktury towarzyszącej (m.in. miejsca postojowe wyposażone we wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, stoły, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia rekreacyjno – gimnastyczne, parkingi).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

65% Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin. Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 euro. Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46 172 524,15 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB) 

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

22 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 882/18 (.pdf, 510 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.Przedmiotem zmiany jest dokonanie przesunięć alokacji pomiędzy poszczególnymi subregionami bez zmiany całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs. Dokonanie przesunięć pozwoli na częściowe dofinansowanie projektu, którego protest został uwzględniony w toku procedury odwoławczej oraz który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów.

18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 82/18 (.pdf, 568 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, poprzez realokację środków w ramach poszczególnych Subregionów.

12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2078/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR - przeczytaj komunikat

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

8 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że 8 września 2017 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ten sposób, że w Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do tej uchwały, §22 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 46 172 524,36 zł. (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery 36/100), w tym 43 607 385,95 zł ze środków EFRR oraz 2 565 138,41 zł ze środków Budżetu Państwa[1].

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 5 976 656,14 zł, w tym 5 581 743,95 zł ze środków EFRR oraz 394 912,19 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion tarnowski – 6 714 824,09 zł w tym 6 662 985,27 zł ze środków EFRR oraz 51 838,82 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion sądecki – 15 032 437,03 zł w tym 13 876 095,70 zł ze środków EFRR oraz 1 156 341,33 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Subregion podhalański – 7 228 683,29 zł w tym 6 889 966,14 zł ze środków EFRR oraz 338 717,15 zł ze środków Budżetu Państwa,
 • Małopolska Zachodnia – 11 219 923,60 zł, w tym 10 596 594,95 zł ze środków EFRR oraz 623 328,65 zł ze środków Budżetu Państwa”.

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” wynika z decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. o zmianie alokacji na poszczególne Subregiony. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów lub uzyskały niepełne dofinansowanie.

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała ZWM nr 1438/17 z dnia 8 września 2017 r. (.pdf, 508 KB)

[1] Środki z Budżetu Państwa przypisać można wyłącznie do projektów, które nie są objęte pomocą publiczną, pomocą de minimis lub nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z §23 ust. 2 Regulaminu. Oznacza to, że na etapie rozstrzygania konkursu pierwotna wysokość środków z Budżetu Państwa, a tym samy pierwotna kwota alokacji, może ulec zmniejszeniu.

***

Regulamin konkursu (.pdf, 468 KB) obowiązujący od 10 listopada 2016 r. zmieniony uchwałą nr 1438/17 (.pdf, 508 KB), uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), uchwałą nr 2078/17 (.pdf, 508 KB), uchwałą nr 82/18 (.pdf, 568 KB), uchwałą nr 882/18 (.pdf, 510 KB) 

Wszystkie załączniki do regulaminu konkursu (.zip, 19 MB)  obowiązujący od 10 listopada 2016 r. z wyjątkiem zmian w zakresie załącznika nr 2, nr 3 oraz załącznika nr 6 oraz z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego