Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 16.01.2017

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1133/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 [1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 450 KB). Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu (PDF 450 KB).

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę,    tj.:

  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • związek jednostek samorządu terytorialnego,
  • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  • samorządową jednostkę organizacyjną,
  • organizację pozarządową,
  • kościół,
  • związek wyznaniowy,
  • osobę prawną kościoła,
  • osobę prawną związku wyznaniowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Projekty dotyczące przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną w tym m.in.: budowa [1], rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku lokalnym tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka.

[1]  Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (PDF 450 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Maksymalna kwota dofinansowania powinna zostać ustalona zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.7. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wartość dopuszczalnej pomocy należy ustalić zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

19 474 840,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 450 KB) - obowiązuje od 14.12.2016r.

Regulamin konkursu (PDF 450 KB) - obowiązywał od 29.07.2016r. do 13.12.2016r.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 424 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór uchwały/umowy o dofinansowanie (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu. (PDF 450 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami