Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 28.04.2017

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 01 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 28 kwietnia 2017 r.) wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  54 888 862,59 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu  (PDF 59 KB)

Wyniki naboru 24.04.2017

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1778/17 z dnia 27 września 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działania: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów   (PDF 313 KB)

Skład KOP  (PDF 84 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 503 KB). Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną,

5) organizację pozarządową,

6) kościół,

7) związek wyznaniowy,

8) osobę prawną kościoła,

9) osobę prawną związku wyznaniowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Przebudowy, remontu zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne[1], wspomagane[2] i chronione[3] (możliwa interwencja poza części wspólne budynków).

2. Budowy[4], rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, remontu, modernizacji oraz wyposażenia obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym[5]. Wsparcie może być kierowane w szczególności na tworzenie i rozwój placówek wsparcia i opieki[6] (dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy), innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji  (np. agencje usług społecznych).

[1] Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego - lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

[2] W rozumieniu definicji zawartej w rozdziale 3 pkt. 8 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[3] Zgodnie z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

[4] Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb, deficytów  i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

[5] innych niż usługi opieki nad dziećmi do lat 3, placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka i ośrodki preadopcyjne, dla których zaplanowano odrębne konkursy.

[6] Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (PDF 116 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 072 750,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 503 KB) - obowiązuje od 11.01.2017r.

Regulamin konkursu (PDF 502 KB) - obowiązywał od 31.10.2016r. do 10.01.2017r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 424 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/uchwały o dofinansowanie (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 503 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami