Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną / 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Infrastruktura prowadzona przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia), RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.06.2016

W dniu 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3115/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną  – ZIT AW. (Infrastruktura prowadzona przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia) - Nr naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-103/16. 

Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których  wartość całkowita wynosi 5 597 119,09 zł,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 4 345 787,43 zł.

Poniżej lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW  (Infrastruktura prowadzona przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia)- Nr naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-103/16. 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 16 maja 2016r. do godz. 15.00 dnia 30 czerwca 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 30 czerwca 2016 r. 

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do sekretariatu IPAW pod adresem:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych II piętro, pokój nr 203  

b) kurierem lub pocztą na adres:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych  

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski) nie będą rozpatrywane.  

Wniosek w postaci wydruku wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:  

Pełna nazwa wnioskodawcy wraz z adresem…………………………......

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr…………

Tytuł projektu…………………………………………………………………………… 

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia*.

* Poprzez podmioty prowadzące rozumiane są wszystkie podmioty, które na podstawie właściwych ustaw świadczą/będą świadczyć wymienione w typach projektów usługi i dzięki realizacji projektu uzyskają status podmiotu prowadzącego.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca, jakim jest osoba fizyczna, musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest następujący typ projektów określony dla działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałania 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW (Infrastruktura prowadzona przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia):   

6.1.4.C Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).

Budowa nowych obiektów w schemacie 6.1 C będzie możliwa w uzasadnionych przypadkach, jeśli znajdzie odzwierciedlenie w dokumentacji aplikacyjnej, w konkretnej analizie demograficznej lub potwierdzenie w danych statystycznych, wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie.

Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

Lokal w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy musi spełniać wymagania lokalowe i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925).

Wszystkie projekty powinny uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby projekt mógł być realizowany, projektodawca musi wskazać powiązanie z realizacją celów RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia udzielanego ze środków EFS. 

Preferowane będą projekty:

 • związane z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi;
 • o charakterze rewitalizacyjnym – wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji (lub dokumentu równorzędnego) danej gminy, znajdującego się na wykazie IZ RPO WD 2014-2020;
 • realizowane na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3;
 • realizowane na obszarach wiejskich;
 • dotyczące podmiotów realizujących zadania w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.  

Nie będą finansowane wydatki:

 • na inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach[1];
 • Wydatki na inwestycje w części związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej nie związanej celem projektu we wspieranych w projekcie budynkach[2];
 • Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;
 • Wydatki na zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę przekraczające 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych;
 • Wydatki dotyczące infrastruktury przedszkoli[3]. 

Ww. limity procentowe nie sumują się – elementy uzupełniające w projekcie zawsze powinny stanowić maksymalnie 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Jeśli projekt składa się z przebudowy obiektu, jego termomodernizacji i zagospodarowanie otoczenia w zieleń, wówczas wydatki na przebudowę obiektu powinny stanowić co najmniej 51% wydatków kwalifikowalnych.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki na dzieckiem.

Jeden wnioskodawca może złożyć w tym naborze jeden wniosek o dofinansowanie.

[1] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[2] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[3] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z infrastrukturą przedszkoli. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości wykazania kosztów w podziale na żłobek i przedszkole, należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności przedszkolnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl

Załącznik nr 3 Wyciąg z kryteriów wyboru projektów (PDF 868 KB)

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 762 500 Euro –7 689 964 zł. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w marcu 2016 r., 1 euro = 4,3631 zł. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 6.1.4 ZIT AW (18 maja 2016) (PDF 426 KB)

Regulamin konkursu 6.1.4 ZIT AW (obowiązujący od 18 maja 2016) (PDF 747 KB)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu 6.1.4 ZIT AW (PDF 499 KB)

Regulamin konkursu 6.1.4 ZIT AW (wersja archiwalna 2 maja 2016) (PDF 842 KB)

Regulamin konkursu 6.1.4 ZIT AW (wersja archiwalna) (PDF 931 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja wypełniania wniosku zostanie udostępniona wraz z generatorem.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 a i 2 b do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie.

Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Czynny:

w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30

w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008

Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51,Fax (71) 776 98

41pife@dolnyslask.pl

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT AW (w zakresie Strategii ZIT AW) można składać za pomocą:

-    e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

-     telefon: (74) 84 74 150, faks. (74) 84 74 151

-     lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

Przed zadaniem pytania IOK zaleca zapoznanie się z aktualną dokumentacją konkursową, oraz katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Linki

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.