Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Infrastruktura kultury / 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 29.04.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach do 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze (DOC 126 KB) wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 1. Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego;
 2. Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 3. Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;
 4. Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek i wsi (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej (PDF 834 KB) oraz w załącznikach do regulaminu konkursu (DOC 598 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

43 277 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOC 598 KB)

 

Regulamin konkursu (DOC 599 KB) - wersja archiwalna

 

Regulamin konkursu (DOC 599 KB) - wersja archiwalna

 

Regulamin konkursu (DOC 599 KB) - wersja archiwalna

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (PDF 228 KB)

 

 

 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 308 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku (PDF 1 MB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 3.1 Analiza finansowo-ekonomiczna (XLSX 357 KB)

Załącznik nr 3.2 Wytyczne do studiów wykonalności (DOCX 107 KB)

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 62 KB)

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 50 KB)

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 139 KB)

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (PDF 58 KB)

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów (PDF 58 KB)

Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów (PDF 90 KB)

Załącznik nr 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów (PDF 59 KB)

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych (PDF 65 KB)

Załącznik nr 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów  (PDF 138 KB)

Załącznik 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (PDF 148 KB)

Załącznik nr 13 Karty oceny kryteriów merytorycznych strategicznych wyboru projektów (PDF 78 KB)

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych strategicznych wyboru projektów (PDF 90 KB)

Załącznik nr 15 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia programu rewitalizacji (PDF 68 KB)

Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOCX 131 KB)

Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 865 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 17 Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie (PDF 72 KB)

Załącznik nr 19 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (PDF 46 KB)

Załącznik nr 20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej Infrastruktura transportowa (PDF 172 KB)

Załącznik nr 21 Instrukcja zabezpieczenia umowy (PDF 200 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 113 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 526 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu (DOC 598 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Marek Białogrzywy m.bialogrzywy@warmia.mazury.pl
Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

telefony:

89 521 96 24
89 521 96 34

Linki

Informacja o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej

Szczegółowy opis osi priorytetowej kultura i dziedzictwo (PDF 834 KB)