Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.1

6.1 Aktywna integracja / 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, RPO Pomorskiego

Zakończony 14.12.2015

Wyniki naboru 17.05.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 206 KB)

Lista członków KOP (PDF 197 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 30 czerwca 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
(sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • - dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.8 regulaminu konkursu (DOCX 315 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie organizacje pozarządowe definiowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ww. ustawą, organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:
  1. społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:
   1. poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,
   2. warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
   3. poradnictwo prawne i obywatelskie,
   4. wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
   5. pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
  2. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:
   1. kursy, szkolenia,
   2. poradnictwo zawodowe,
   3. pośrednictwo pracy,
   4. staże,
   5. zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,
   6. subsydiowane zatrudnienie,
   7. usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,
  3. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmujących m.in.:
   1. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
   2. zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
   3. usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).
 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:
  1. tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,
  2. wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.
 3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:
  1. wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,
  2. wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.
 4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 (DOCX 287 KB) do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 21 178 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 24.11.2015 (DOCX 315 KB)

Zał. 1_Katalog kryteriów obowiązujących w konkursie z dnia 24.11.2015 (DOCX 287 KB)

Zał. 2_Wykaz obszarów charakteryzujących się  ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym z dnia 24.11.2015 (DOC 195 KB)

Zał. 3_Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP z dnia 24.11.2015 (DOC 481 KB)

Zał. 4_Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 24.11.2015 (DOC 505 KB)

Zał. 5_Taryfikator towarów i usług z dnia 24.11.2015 (DOC 178 KB)

Zał. 6_Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dnia 24.11.2015 (DOC 358 KB)

Zał. 7_Wzór umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku gdy projekt jest rozliczany w sposób uproszczony w oparciu o kwoty ryczałtowe z dnia 24.11.2015 (DOC 368 KB)

Zał. 8_Wzór harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogram płatności) z dnia 24.11.2015 (DOCX 147 KB)

Zał. 9_Wzór Informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej z dnia 24.11.2015 (DOCX 195 KB)

Zał. 10_Wzór Informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym z dnia 24.11.2015 (DOCX 194 KB)

Zał. 11_Wzór umowy o partnerstwie z dnia 24.11.2015 (DOCX 200 KB)

Zał. 12_Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja z dnia 24.11.2015 (DOCX 186 KB)

Zał. 13_Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków z dnia 24.11.2015 (DOCX 143 KB)

Zał. 14 Wzór weksla in blanco z dnia 24.11.2015 (DOC 29 KB)

Zał. 15_Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych z dnia 24.11.2015 (DOC 38 KB)

Zał.16 Zasady finansowania projektów z dnia 24.11.2015 (DOCX 288 KB)

Zał.17 Zasady pomiarów wskaźników z dnia 24.11.2015 (DOCX 203 KB)

Zał.18 Obowiązki informacyjne Beneficjenta z dnia 24.11.2015 (DOCX 1 MB)

 

Wersje achiwalne

Regulamin konkursu (DOCX 305 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 1_Katalog kryteriów obowiązujących w konkursie (DOCX 287 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 2_Wykaz obszarów charakteryzujących się  ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym (DOC 195 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 3_Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP (DOC 471 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 4_Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC 483 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 5_Taryfikator towarów i usług (DOC 178 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 6_Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 314 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 7_Wzór umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku gdy projekt jest rozliczany w sposób uproszczony w oparciu o kwoty ryczałtowe (DOC 344 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 8_Wzór harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogram płatności) (DOCX 147 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 9_Wzór Informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej (DOCX 195 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 10_Wzór Informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym (DOCX 194 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 11_Wzór umowy o partnerstwie (DOC 238 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 12_Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja (DOCX 186 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 13_Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków (DOCX 143 KB) z dnia 19.11.2015

Zał. 14 Wzór weksla in blanco (DOC 29 KB) z dnia 19.11.2015 

Zał. 15_Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych (DOC 38 KB) z dnia 19.11.2015

 

 

Regulamin konkursu z dnia 21.10.2015 (DOCX 265 KB)

Zał. 1_Katalog kryteriów obowiązujących w konkursie z dnia 21.10.2015 (DOCX 287 KB)

Zał. 2_Wykaz obszarów charakteryzujących się  ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym z dnia 21.10.2015 (DOC 195 KB)

Zał. 3_Wzór formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP z dnia 21.10.2015 (DOC 471 KB)

Zał. 4_Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 21.10.2015 (DOC 483 KB)

Zał. 5_Taryfikator towarów i usług z dnia 21.10.2015 (DOC 178 KB)

Zał. 6_Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dnia 21.10.2015 (DOC 314 KB)

Zał. 7_Wzór umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku gdy projekt jest rozliczany w sposób uproszczony w oparciu o kwoty ryczałtowe z dnia 21.10.2015 (DOC 344 KB)

Zał. 8_Wzór harmonogramu dokonywania wydatków (harmonogram płatności) z dnia 21.10.2015 (DOCX 147 KB)

Zał. 9_Wzór Informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej z dnia 21.10.2015 (DOCX 195 KB)

Zał. 10_Wzór Informacji o wykonaniu wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym z dnia 21.10.2015 (DOCX 194 KB)

Zał. 11_Wzór umowy o partnerstwie z dnia 21.10.2015 (DOC 238 KB)

Zał. 12_Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1 Aktywna integracja z dnia 21.10.2015 (DOCX 186 KB)

Zał. 13_Wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków z dnia 21.10.2015 (DOCX 143 KB)

Zał. 14 Wzór weksla in blanco z dnia 21.10.2015 (DOC 29 KB)

Zał. 15_Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych z dnia 21.10.2015(DOC 38 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOC 471 KB)(DOC 314 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 314 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku gdy projekt jest rozliczany w sposób uproszczony w oparciu o kwoty ryczałtowe (DOC 344 KB) (DOC 343 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu (DOCX 315 KB), wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu (DOCX 315 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej op6.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020