Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.7

5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, RPO Pomorskiego

Zakończony 10.03.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

do 30 września 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk
(sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 Regulaminu konkursu  (DOCX 267 KB)  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
 3. IOB, 
 4. instytucje pomocy i integracji społecznej, 
 5. instytucje rynku pracy, 
 6. izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, 
 7. przedsiębiorcy, 
 8. organizacje pozarządowe, 
 9. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów: 

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

a) wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:

 • doradztwo (indywidualne i grupowe),
 • kursy, szkolenia, warsztaty, 
 • pomoc prawną,

b) wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,

c) wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:

 • usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),
 • finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.7 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (DOCX 267 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Ze środków EFS - 85%, krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 5%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota alokacji środków finansowych (środki EFS) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 69 960 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu z dnia 22.09.2016 (DOCX 267 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu z dnia 22.09.2016 (ZIP 7 MB)

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 14.01.2016 (DOCX 266 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu z dnia 14.01.2016 (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 495 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 429 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 Regulaminu konkursu   (DOCX 267 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej op5.rpo@pomorskie.eu  lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020