Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.4

5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem / 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 29.04.2016

Wyniki naboru 20.10.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 347 KB) - zwiększenie alokacji - 27.01.2021 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 254 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej (DOCX 255 KB) (17.01.2017 r.)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, prosimy złożyć w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze (PDF 127 KB) wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej (PDF 2 MB) oraz w załącznikach do regulaminu konkursu (PDF 588 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% (maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 800 000 złotych)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

7 771 155,68 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 588 KB)

Regulamin konkursu (PDF 382 KB) - wersja archiwalna

 

 

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania załączników (DOC 88 KB) 

Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów (PDF 436 KB)

Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania załączników (XLS 361 KB)

Załącznik nr 3 instrukcja wypełniania załączników (DOCX 1 MB)

Załącznik nr 2 instrukcja wypełniania wniosku (PDF 561 KB)

Załącznik nr 4 karta weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 189 KB)

Załącznik nr 5 karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 103 KB)

Załącznik nr 6 lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych (PDF 295 KB)

Załącznik nr 7 karta oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (PDF 152 KB)

Załącznik nr 8 karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru (PDF 115 KB)

Załącznik nr 9 lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych (PDF 260 KB)

Załącznik nr 10 karta oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (PDF 124 KB)

Załącznik nr 11 karta z definicjami kryteriów (PDF 134 KB)

Załącznik nr 12 wzór listy sprawdzającej (PDF 294 KB)

Załącznik nr 13 wzór karty oceny kryteriów (PDF 134 KB)

Załącznik nr 14 karta z definicjami kryteriów (PDF 137 KB)

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 683 KB)

Załącznik nr 16 lista sprawdzająca do umowy (PDF 229 KB)

Załącznik nr 18 aneks do umowy o dofinansowanie projektu (PDF 156 KB)

Załącznik nr 19 wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (PDF 755 KB)

Załącznik nr 20 instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie (PDF 425 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 267 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu (PDF 588 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

lub

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl
Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl
Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl
Karolina Horla k.horla@umwwm.pl
Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

telefony:
89 521 96 44
89 521 96 48
89 521 96 18
89 521 96 46
89 521 96 47
89 521 96 35

Linki

Informacja o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej

Szczegółowy opis osi priorytetowej środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (PDF 2 MB)