Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.4

5.4 Ochrona różnorodności biologicznej / 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy(166/17), RPO Śląskiego

Zakończony 27.09.2019

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru.

Wyniki naboru 21.02.2018

20 maja 2020 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 211 KB)

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów (PDF 181 KB)

25 marca 2020 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 152 KB)

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów (PDF 181 KB)

10 lipca 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania (PDF 247 KB)

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów (PDF 330 KB)

3 kwietnia 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania (PDF 355 KB)

8 marca 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania (PDF 345 KB)

20 lutego 2019 r.

Lista ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania (PDF 243 KB)

21 grudnia 2018 r.
Lista ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania (PDF 183 KB)

23 października 2018 r.
Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania (PDF 302 KB)

Aktualizacja z 23 października 2018 r.
Zarząd zwiększył kwotę dofinansowania o środki z budżetu państwa.
Zaktualizowana lista ocenionych projektów - zwiększenie dofinansowania o środki z budżetu państwa 23 października 2018 r. (PDF 198 KB)

Aktualizacja z 7 sierpnia 2018 r.
Zarząd zwiększył kwotę dofinansowania o środki z budżetu państwa.
Zaktualizowana lista ocenionych projektów - zwiększenie dofinansowania o środki z budżetu państwa (PDF 198 KB)

Aktualizacja z 12 czerwca 2018 r.
Zarząd zwiększył kwotę dofinansowania o środki z budżetu państwa.
Zaktualizowana lista ocenionych projektów  - zwiększenie dofinansowania o środki z budżetu państwa (PDF 189 KB)

23 marca 2018 r.
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17

24 kwietnia 2018 r.
Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania

21 lutego 2018 r.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a)         Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/,
lub
b)         Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów są podmioty wskazane jako ich wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków.
  2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych
  3. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej.
  4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu:

  • Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 znajdujących się na terenie parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody).
  • Brak możliwości wsparcia dla działań realizowanych na obszarze parków narodowych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020, przedstawione w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

151 198 564,92 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja aktualna od 22 kwietnia 2020 r. (RTF 1 MB)

Regulamin - wersja aktualna od 31 lipca 2018 r. (PDF 901 KB)

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (DOCX 378 KB) - obowiązuje od 22.04.2020 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 979 KB) - obowiązywała do 21.04.2020 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Aktualizacja 3 lipca 2019 r.:

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53/VI/2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów/decyzji/porozumienia.

Wzór umowy o dofinansowanie - aktualny (PDF 561 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami - aktualny (PDF 722 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - aktualny (PDF 538 KB)

 

Wzory aktualne do 3 lipca 2019 r.:

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z zasadami

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej projektom wybieranym w trybie pozakonkursowym, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownej weryfikacji złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172  

032 77 40 193  

032 77 40 194  

032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.
Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020