Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.4

5.4 Ochrona przyrody / 5.4.1 Ochrona przyrody, RPO Łódzkiego

Zakończony 29.01.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

(pokój 1407 – XIV piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej oraz elektronicznej  (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu konkursu)

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki naukowe
 • szkoły wyższe
 • przedsiębiorcy
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Lokalne Grupy Działania

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania V.4.1 Ochrona Przyrody zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:

 • podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposażenia parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
 • budowa, przebudowa infrastruktury służącej utrzymaniu lub utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne;
 • modernizacja lub doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych);
 • budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym również zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych).

Wyłącznie  jako  element  wyżej  wymienionych  typów  projektów  możliwe  jest  opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku  nr IV do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

nie ustalono

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

24 947 494 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 417 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie (DOC 539 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 451 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
 2. dane Wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o dofinansowanie;
 4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

 • projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są na stronie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

Linki

Strona instytucji ogłaszającej konkurs

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym

Lista członków KOP dla naboru z Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody