Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.3

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 5.02.2016

Rozstrzygnięcie konkursu "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków" nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 i zatwierdzenie listy ocenianych projektów.

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), uprzejmie informuje, że rozstrzygnięto konkurs  pn. "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków" nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zatwierdzono listę ocenianych projektów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217), IOK poniżej przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP). 

Poniżej IOK zamieszcza listę wszystkich ocenianych projektów oraz listę projektów wybranych do dofinansowania. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba przyznanych punktów. Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny formalno – merytorycznej, tj. bezwarunkowo uzyskały co najmniej 60 punktów oraz co najmniej 60% punktów  w poszczególnych kategoriach oceny spełniania kryteriów merytorycznych.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej tj. ok 3 miesiące.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 3 do regulaminu):

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
  • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku albo za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku.                  
    Wnioski w formie papierowej można dostarczać: osobiście, kurierem lub pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się: szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo, których jednostki spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie licencjata – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przewidujące przygotowanie programu rozwojowego, podnoszącego jakość kształcenia danej uczelni, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo.

Wydatki bezpośrednie muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni i mogą dotyczyć m. in.:

  • opracowania i wdrożenia uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa;
  • finansowania zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia;
  • działań mających na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, takich jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk i staży odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenia opiekuna staży/praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia;
  • finansowania ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin;
  • zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2015 r., określone w  regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 90 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu Kompetencje zamawiane oraz Załącznika nr 6 Wzór karty oceny formalno - merytorycznej do regulaminu ww. konkursu. Wprowadzone zmiany  stosuje się od 25.01.2016 r.

Regulamin konkursu (DOCX 638 KB) - wersja obowiązująca z 25.01.2016 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja archiwalna z 05.11.2015 r.

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 760 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców (PDF 3 MB)

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 563 KB)

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projekt (PDF 807 KB)

Załącznik 5 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 392 KB)

Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno - merytorycznej (DOC 449 KB) - wersja obowiązująca z 25.01.2016 r.

Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 535 KB) - wersja archiwalna z 05.11.2015 r.

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 319 KB)

Załącznik 8 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 319 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 323 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 323 KB)

Załącznik 11 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 222 KB)

Załącznik 12 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług w projektach dotyczących realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych (PDF 248 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 605 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 278 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 369 KB)

 

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie został określony w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

zamawiane@mz.gov.pl

Linki

Strona Ministerstwa Zdrowia (Instytucji organizującej konkurs)