Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.3

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

Zakończony 6.06.2016

Wyniki naboru 8.11.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (XLSX 42 KB)

Lista członków KOP  (DOCX 143 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Do 18 listopada 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnychdostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • Dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu  (DOCX 312 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 4. przedsiębiorcy,
 5. organizacje pozarządowe,
 6. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 7. regionalne organizacje turystyczne / lokalne organizacje turystyczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez:

a) tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wynikających z koncepcji uniwersalnego projektowania,
 • zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci,
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

b) zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), obejmujące:

 • pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
 • pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna.

 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.3 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

55 299 400,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu z dnia 08.11.2016 (DOCX 312 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 08.11.2016 (7Z 2 MB)

Rejestr zmian z dnia 08.11.2016 (DOCX 136 KB)

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu (DOCX 317 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 4 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 469 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 348 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt (DOC 370 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu (DOCX 312 KB)

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020