Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.3

Konkurs wznowiony: 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

Zakończony 30.06.2020

Wyniki naboru 17.12.2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 605 KB)

Lista członków KOP (PDF 224 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do grudnia 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej składany jest w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DEFS UMWP)

przy ulicy Okopowej 21/27,

80-810 Gdańsk

(na ten adres powinny być również kierowane przesyłki pocztowe i kurierskie)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu (DOCX 309 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

-        jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

-        związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

-        przedsiębiorcy,

-        organizacje pozarządowe,

-        podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,

-        ROT/LOT.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z powyższym w przypadku realizacji w ramach projektu wsparcia w postaci prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie może być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, oraz zwiększających szanse utrzymania pracy[1], w szczególności poprzez:

a)   tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki[2] oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in.:

i)      dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,

ii)    zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),

iii)   zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

iv)  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,

v)    modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,

vi)  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka,

vii)przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające,

viii)    inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

b)   sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, jako uzupełnienie działań określonych w lit. a), obejmujące:

i)      pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,

ii)    pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.

[1] Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 Nr 69, poz. 368), zmienionym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1221).  

[2] Żłobki, kluby dziecięce oraz instytucja dziennego opiekuna, przy czym realizacja działań określonych w lit. a) i), ii), iv),v), jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.3 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu (DOCX 309 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi  48 089 708,48 PLN(2) (środki EFS).

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionych limitów alokacji.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość  10 708 733,27 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

(2) Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,4907 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z dnia 15.12.2020  (DOCX 309 KB)

Rejestr zmian z dnia 15.12.2020 (DOCX 124 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 15.12.2020 (ZIP 5 MB)

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 26.05.2020 (DOCX 307 KB)

Rejestr zmian z dnia 26.05.2020 (DOCX 131 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 26.05.2020 (ZIP 5 MB)

Regulamin konkursu  (DOCX 306 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu  (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 209 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 495 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15  Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu. (DOCX 309 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020(zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.