Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.3

Konkurs wznowiony: 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

Zakończony 30.06.2020

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Do grudnia 2020 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej składany jest w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DEFS UMWP)

przy ulicy Okopowej 21/27,

80-810 Gdańsk

(na ten adres powinny być również kierowane przesyłki pocztowe i kurierskie)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek w wersji papierowej, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu (DOCX 309 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

-        jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

-        związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

-        przedsiębiorcy,

-        organizacje pozarządowe,

-        podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,

-        ROT/LOT.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z powyższym w przypadku realizacji w ramach projektu wsparcia w postaci prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu będą posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W konkursie może być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, oraz zwiększających szanse utrzymania pracy[1], w szczególności poprzez:

a)   tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki[2] oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in.:

i)      dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,

ii)    zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),

iii)   zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

iv)  wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,

v)    modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,

vi)  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka,

vii)przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające,

viii)    inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

b)   sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, jako uzupełnienie działań określonych w lit. a), obejmujące:

i)      pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,

ii)    pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.

[1] Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 Nr 69, poz. 368), zmienionym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1221).  

[2] Żłobki, kluby dziecięce oraz instytucja dziennego opiekuna, przy czym realizacja działań określonych w lit. a) i), ii), iv),v), jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Działania 5.3 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu (DOCX 309 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi  48 089 708,48 PLN(2) (środki EFS).

Należy podkreślić, że dofinansowanie będzie przyznane wnioskom o dofinansowanie projektu do wysokości wyżej wymienionych limitów alokacji.

Kwota alokacji środków EFS stanowi równowartość  10 708 733,27 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2014-2020 obowiązującego w miesiącu przyjęcia zmiany niniejszego regulaminu.

(2) Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR = 4,4907 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu z dnia 15.12.2020  (DOCX 309 KB)

Rejestr zmian z dnia 15.12.2020 (DOCX 124 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 15.12.2020 (ZIP 5 MB)

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 26.05.2020 (DOCX 307 KB)

Rejestr zmian z dnia 26.05.2020 (DOCX 131 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 26.05.2020 (ZIP 5 MB)

Regulamin konkursu  (DOCX 306 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu  (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (DOCX 209 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 495 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15  Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym. Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu. (DOCX 309 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op5.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93 najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020(zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 są dedykowane konkretnemu konkursowi.