Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.3

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.03.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Wyniki naboru 22.08.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16.

 

Lista projektów (PDF 78 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Uczelnie;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Zadanie 2: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.

Zadanie 3: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:

 • ochrona ex-situ,
 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem,
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania,
 • wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Zadanie 4: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez m.in.:

 • ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków,
 • właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Zadanie 5: Przebudowa placówek prowadzących działania z zakresu ekoedukacji – ekoparki.

Zadanie 6: Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: szczegółowy opis osi priorytetowej 5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (PDF 987 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

89 771 330,04 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOC 336 KB)

 

Lista załączników na stronie instytucji organizującej konkurs.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 110 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 397 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedury odwoławcze zawiera regulamin konkursu (DOC 336 KB) (§14 Procedury odwoławcze).

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-554 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85, 89 512 54 86

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze (DOC 121 KB) (DOC 120 KB)

Szczegółowy opis osi priorytowej 5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (PDF 987 KB)

Link do strony z ogłoszeniem konkursu