Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.3

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 22.05.2017

Wyniki naboru 16.01.2018

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 309 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,
w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks2, Lokalny System Informatyczny).

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
  • Organizacje pozarządowe,
  • Uczelnie,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Zadanie 2: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich
i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.

Zadanie 3: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:
− ochrona ex-situ
− ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem
− odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania
− wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych

Zadanie 4: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
– zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez m.in.:
- ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków
- właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego

Zadanie 5: Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

90 161 614,57 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 524 KB)  - obowiązuje od 19.12.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (27.11-18.12.2017 r.)

Regulamin konkursu (PDF 551 KB) – wersja archiwalna (25.09.2017–26.11.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (01.08.2017–24.09.2017)

Regulamin konkursu (PDF 467 KB) – wersja archiwalna (20.06.2017–31.07.2017)

Regulamin konkursowy (DOCX 147 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 5.3 luty 2017 (DOCX 147 KB) - wersja archiwalna

 

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 8 MB) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Ogłoszenie 5.3 (DOC 127 KB) - wersja archiwalna

Ogłoszenie 5.3 luty 2017 (DOC 127 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 1 instrukcja do studium wykonalności (DOCX 218 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 183 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOCX 1 MB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych (DOCX 64 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do  5.3 wymogi formalne (XLS 177 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych (DOCX 67 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 7 nr Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne (XLS 179 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 8 Karta oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 67 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów (XLS 125 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 10 Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych (DOCX 67 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 11 Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących (DOCX 70 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 12 Karta z definicjami kryteriów merytoryczny (DOCX 83 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 13 do Regulaminu Komisji Oceny Projektów 5.3 (DOCX 195 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do umowy (DOC 144 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 16 wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (DOC 79 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 17 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (DOCX 161 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 18 Instrukcja zabezpieczenia umowy (DOC 685 KB)- wersja archiwalna

Arkusz_uniwersalny_do_analizy_finansowo_ekonomicznej (XLSX 383 KB)- wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 208 KB) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 120 KB)- wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 27.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 687 KB) – wersja archiwalna (20.06.2017–26.11.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 333 KB) – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Opis procedury odwoławczej zawiera Regulamin konkursu (PDF 524 KB) (§14 Procedury odwoławcze). Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53–68 Ustawy wdrożeniowej

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-554 Olsztyn,
tel. 89 521-94-85,
89 521-94-86,
89 521-94-82, 
89 521-94-83,
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl 

 

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020