Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.3

5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej, RPO Opolskiego

Zakończony 8.06.2016

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – AKTUALIZACJA

23.02.2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4330/2021 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 po aktualizacji 23.02.2021 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

10.04.2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3608/2017,  zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w wyniku zakończonej procedury odwoławczej w ramach I naboru do poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 listopada 2016 r., podjął uchwałę nr 2949/2016,  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.05.03.03-IP.03-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

 

 

Wyniki naboru 28.11.2016

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020­, po aktualizacji w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Aktualizacja informacji o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

 

 

Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

oraz

 • papierowej.

Informacje dotyczące składania i przygotowania projektu  konkursowego znajdują się w Instrukcji przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) oraz Regulaminie konkursu.

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • przedsiębiorstwa - rozumiane jako podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. wsprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 r. poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 • Przebudowa*, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu;
 • Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia;
 • Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych;
 • Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu;
 • Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu. 

*rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej, (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

8 000 000 zł

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z późn. zm., wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska - Instytucji Pośredniczącej  ZIT RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnieńw kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu,  Instytucja Organizująca Konkurs udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 54 17 933
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Linki