Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.2

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 31.08.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

 

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w  

Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz z załącznikami należy składać:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/9110-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Sposób składania wniosków

 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: Maks 2, Lokalny System Informatyczny).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

Zadanie 1: budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,

Zadanie 2: budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,

Zadanie 3: budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),

Zadanie 4: budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

 

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

53235416,17 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 410 KB) – obowiązuje od 16.01.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu 5.2  (PDF 412 KB) – wersja archiwalna

Regulamin konkursu 5.2 – wersja archiwalna

Regulamin konkursu 5.2  (PDF 395 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 5.2  (DOC 338 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 5.2  (DOC 335 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 5.2 styczeń 2017 (DOC 335 KB) - wersja archiwalna

 

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 9 MB) - obowiązuje od 13.02.2018 r.

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 9 MB) - wersja archiwalna

Ogłoszenie konkursu (PDF 249 KB) – obowiązuje od 16.01.2018 r.

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 9 MB) (zip) - wersja archiwalna

Ogłoszenie 5.2 (PDF 238 KB) - wersja archiwalna

Ogłoszenie 5.2  (DOCX 60 KB) - wersja archiwalna

Ogłoszenie 5.2 (DOC 111 KB) - wersja archiwalna

ogłoszenie 5.2 styczeń 2017 (DOC 111 KB) - wersja archiwalna

 Załącznik 1 instrukcja do studium wykonalności (DOCX 218 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (DOC 380 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOC 3 MB) - wersja archiwalna

Załącznik 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych (DOCX 63 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 5 Karta z definicjami wymogów formalnych (DOCX 65 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 6Lista sprawdzająca do 5.2 wymogi formalne (XLS 154 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów formalnych (DOCX 66 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych (DOCX 68 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 9  lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych (XLS 99 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 67 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 11 Karta z definicjami merytorycznych (DOCX 67 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów (RTF 2 MB) - wersja archiwalna

Załącznik 13 Karty oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 73 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 14  Karta z definicjami kryteriów merytorycznych (DOCX 74 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 15  Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOCX 109 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 16 Lista sprawdzająca do umowy (DOC 144 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 18  wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (DOC 79 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (DOCX 159 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 20 Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy (DOC 373 KB) - wersja archiwalna

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo ekonomicznej (XLSX 383 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 208 KB) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 98 KB) - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 776 KB) - obowiązuje od 13.02.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 788 KB) - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 684 KB) - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 939 KB) - wersja archiwalna 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu (PDF 410 KB) (§14 Procedury odwoławcze) Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-554 Olsztyn,

tel. 89 521-94-85,

89 521-94-86,

89 521-94-82, 

89 521-94-83,

e-mail:  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020