Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.2

5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT (67/16), RPO Śląskiego

Zakończony 31.08.2016

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 156/169/V/2017 dokonał wyboru do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 dla Podziałania: 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.
Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 7 526 040,50 zł, możliwe było dofinansowanie wszystkich 5 projektów złożonych w ramach naboru o łącznej wartości dofinansowania 2 904 164,58 zł.

Wyniki naboru 31.01.2017

Lista projektów oraz składKomisji Oceny Projektów w ramach konkursu:

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu (PDF, 275 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (PDF, 169 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
5. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 939 KB) i w załączniku nr 3  (PDF 3 MB) do SZOOP.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 481 540,00 PLN, tj. 1 705 000 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 (PDF 939 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie w konkursie RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 (PDF 392 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie w konkursie RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 (PDF 416 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL - Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 263 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:032 77 40 172   032 77 40 193   032 77 40 194   032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 na stronie Województwa Śląskiego