Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.2

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.10.2015

Rozstrzygnięcie konkursu "Dzienny dom opieki medycznej" nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 i zatwierdzenie listy ocenianych projektów.

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), uprzejmie informuje, że rozstrzygnięto konkurs  pn. "Dzienny dom opieki medycznej" nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zatwierdzono listę ocenianych projektów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), IOK przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Poniżej IOK zamieszcza listę wszystkich ocenianych projektów oraz listę projektów wybranych do dofinansowania.

O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba przyznanych punktów. Do dofinansowania zostały wybrane projekty z najwyższą liczbą punktów w ramach zaplanowanej alokacji 40 mln PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej tj. ok. 5 miesięcy.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 4 do Regulaminu konkursu):

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
  2. w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawnionych do złożenia tego wniosku albo za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.
    Wnioski w formie papierowej można dostarczać: osobiście, kurierem lub pocztą.                      

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  • podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą, które spełniają kryteria formalne i kryteria dostępu szczegółowo określone w rozdziale V Regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).  

W ramach konkursu będzie udzielane wsparcie na realizację projektów dotyczących tworzenia DDOM stanowiących formę opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2015 r., określone w  regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 1 000 000,00 złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 40 000 000,00 złotych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu, Załącznika 17 i dodanie Załącznika nr 18. Wprowadzone zmiany do regulaminu stosuje się od 16.09.2015r. Regulamin stosuje się z dniem 16 września 2015 r.

Informacja o zmianie z 16.09.2015 r.  (PDF 279 KB)

 

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca z 16.09.2015 r. (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB)- wersja archiwalna z 23.07.2015 r.

Załącznik nr 1 - Dzienne domy opieki medycznej (PDF 492 KB)

Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER 1.1 (PDF 769 KB)

Załącznik nr 3 - Instrukcja użytkownika SOWA Beneficjenci v 1.0 (PDF 3 MB)

Załącznik nr 4 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOC 491 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (PDF 844 KB)

Załącznik nr 6 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach POWER (PDF 394 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (PDF 562 KB)

Załącznik nr 8 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 320 KB)

Załącznik nr 9 - Wzór deklaracji poufności dla członka obserwatora (PDF 322 KB)

Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia pracownika KOP (PDF 324 KB)

Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia eksperta  (PDF 324 KB)

Załącznik nr 12 - Wymagania dot. personelu DDOM  (PDF 336 KB)

Załącznik nr 13 - Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej  (PDF 236 KB)

Załącznik nr 14 - COG - wykaz narzędzi do przeprowadzenia oceny (PDF 157 KB)

Załącznik nr 15 - Wykaz badań (PDF 155 KB)

Załącznik nr 16 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 222 KB)

Załącznik nr 17 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług - wersja obowiązująca z 16.09.2015 r. (PDF 269 KB)

Załącznik nr 17- Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług - wersja archiwalna z 23.07.2015 r. (PDF 268 KB)

Załącznik nr 18 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER - wersja z 16.09.2015 r. (PDF 320 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: 

deinstytucjonalizacja@mz.gov.pl.

 

 

Linki

http://www.zdrowie.gov.pl/