Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.2

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.06.2017

IOK uprzejmie informuje, że rozstrzygnięto konkurs pn. "Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej" nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17. W załączeniu przedstawiamy informację o rozstrzygnięciu konkursu, listę wszystkich ocenionych projektów oraz listę rankingową.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Jakość w POZ" (PDF 496 KB)

Lista wszystkich ocenionych projektów "Jakość w POZ" (PDF 629 KB)

Wyniki naboru 21.12.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania "Jakość w POZ" (PDF 591 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 3 miesiące.

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,

ul. Miodowa 15,

00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 3 do Regulaminu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być:

  1. podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub
  2. partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres działań możliwych do realizacji w ramach przedmiotowych projektów dotyczy przygotowania i wdrożenia działań projakościowych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Wydatki bezpośrednie mogą dotyczyć realizacji działań związanych z:

1. opracowaniem i wdrożeniem narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

2. organizacją spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna objętych projektem.

Realizacja ww. działań może obejmować np.:

a) organizację kampanii informacyjno-edukacyjnych i programów edukacyjnych, dedykowanych populacji objętej opieką podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu POZ;

b) opracowywanie planów działań profilaktycznych, z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką (programy profilaktyczne skierowane do dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób z grupy ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, choroby nowotworowe).

3. opracowaniem i wdrożeniem programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta (w tym w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych), praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych (zadanie obligatoryjne).

Realizacja ww. działań może obejmować np.:

a) szkolenia dla pracowników POZ związane z wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość  funkcjonowania placówki;

b) szkolenia związane merytorycznie z wykonywaniem zadań na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej;

c) wymianę dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania POZ (np.: wizyty studyjne z udziałem pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy)

d) promowanie zatrudniania w podmiotach objętych wsparciem projektowym personelu pomocniczego (rejestratorek/ sekretarek medycznych), w celu odciążenia personelu medycznego POZ czynnościami administracyjnymi i technicznymi (zatrudnienie dodatkowej osoby w ograniczonym wymiarze czasu pracy, której zadaniem byłoby prowadzenie punktu informacyjnego o możliwości skorzystania z programów profilaktycznych realizowanych zarówno w POZ jak i innych jednostkach systemu opieki zdrowotnej, itp.);

4. opracowaniem i wdrożeniem narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Realizacja ww. działań musi odpowiadać założeniom określonym w przepisach ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Wnioskodawca może np. wskazać w treści wniosku o dofinansowanie, że:

- podmioty udzielające świadczeń z zakresu POZ, objęte wsparciem projektowym, zapewnią współpracę ze specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, w szczególności psychologiem i dietetykiem, w celu zapewnienia kompleksowości i ciągłości sprawowanej opieki;

- będzie promował wdrażanie efektywnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dedykowanych:

a) pacjentom (np. porady telefoniczne realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, system elektronicznej rejestracji wizyt),

b) usprawnieniu przepływu informacji pomiędzy POZ i AOS (telekonsultacje, elektroniczny obieg dokumentacji medycznej), jak również POZ i pracowniami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (elektroniczna wymiana informacji medycznej, bez konieczności pośrednictwa pacjenta, tj. osobistego odbioru wyniku zleconego badania).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2017 r., określone w  regulaminie konkursu. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 25 900 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 795 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 439 KB)

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 5 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 236 KB)

Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 842 KB)

Załącznik 6a - Wzór karty negocjacji wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 457 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 520 KB)

Załącznik 8 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 521 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 518 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 521 KB)

Załącznik 11 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 554 KB)

Załącznik 12 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 204 KB)

Załącznik 13 – Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 2 MB)

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 601 KB)

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 278 KB)

Załącznik 17 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 381 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 439 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: jakoscpoz@mz.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami: 022/530 02 51; 022/530 03 06.

Linki

www.zdrowie.gov.pl