Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.2

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 29.04.2016

Rozstrzygnięto konkurs i zatwierdzono projekty wybrane do dofinansowania

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie w konkursie pn. „Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia" nr POWR.05.02.00-IP.05-00-002/16. Poniżej Instytucja Organizująca Konkurs (Ministerstwo Zdrowia; Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia) zamieszcza listę wszystkich ocenianych projektów i projektów wybranych do dofinansowania. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba przyznanych punktów.

Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny formalno-merytorycznej, tj. bezwarunkowo uzyskały co najmniej 60 punktów oraz co najmniej 60 % punktów w poszczególnych kategoriach oceny spełniania kryteriów merytorycznych.

Alokacja na przedmiotowy konkurs wynosi 5 000 000,00 zł. W wyniku zwiększenia zaplanowanej alokacji wybrano wszystkie projekty, które zostały ocenione pozytywnie. W związku z tym umowy będą zawarte na łączną kwotę dofinansowania 5 039 642,72 zł. 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 3 miesiące.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia,Departament Funduszy Europejskich ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik 4 do regulaminu):

a)     w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz

b)     w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku

albo

za pośrednictwem skrzynki podawczej MZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku.    

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

  • osobiście      
  • kurierem lub
  • pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • podmioty wykazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) czyli organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które od co najmniej 12 miesięcy są zarejestrowane i prowadzą działalność w zakresie ochrony zdrowia i promocji i reprezentują środowisko pacjentów (wymagany okres 12 miesięcy od zarejestrowania liczony jest do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu),
  • partnerzy społeczni – zgodnie z definicją zawartą w PO WER, czyli reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w  rozumieniu ustawy  z  dnia  24  lipca  2015  r. o  Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.  U.  poz.  1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 2029 tj.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167)

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które zaplanują łącznie co najmniej realizację następujących zadań:

- zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach publicznych aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony zdrowia przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inny organ administracji państwowej zaangażowany w realizacje polityki zdrowotnej, np. NFZ; 

- zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach odnoszących się do obszaru ochrony zdrowia prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- przygotowanie ekspertyz i opinii, zawierających propozycje zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych, które umożliwiałyby poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności poprawę opieki na pacjentem onkologicznym;

- organizacja warsztatów, grup roboczych, konferencji służących wymianie dobrych praktyk i kończących się wypracowaniem rekomendacji w zakresie:

a) rozwiązań poprawiających dialog społeczny w obszarze ochrony zdrowia,

b) funkcjonowania programów profilaktycznych,

c) poprawy rozwiązań służących lepszemu dostosowaniu systemu ochrony zdrowia do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów określone w  regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 5 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020; (PDF 769 KB)

Załącznik 2- Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/beneficjentów; (PDF 3 MB)

Załącznik 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu; (PDF 800 KB)

Załącznik 4 - Wzór umowy o dofinansowanie projekt; (PDF 1 MB)

Załącznik 5 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER; (PDF 490 KB)

Załącznik 6 - Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER; (PDF 726 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny; (PDF 509 KB)

Załącznik 8 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP; (PDF 512 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności; (PDF 516 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności; (PDF 519 KB)

Załącznik 11 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT. (PDF 438 KB)

Załącznik 12 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług; (PDF 217 KB)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020; (PDF 2 MB)

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; (PDF 277 KB)

Załącznik 15 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER; (PDF 381 KB)

Załącznik 16 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; (PDF 619 KB)

Załącznik 17- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. (PDF 284 KB)

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

 

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail:

dialogspoleczny@mz.gov.pl

 

 

Linki

Instytucja ogłaszająca konkurs:

http://www.zdrowie.gov.pl/