Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.1

5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 20.07.2018

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 r. rozstrzygnięto konkurs pn. Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej nr POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zatwierdzono listę ocenianych projektów.

W załączeniu przedstawiamy pełną informację o wynikach naboru oraz listę projektów skierowanych do dofinansowania.

Pełna informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz skład KOP (PDF 150 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 5 miesięcy. Projekty wybierane będąw ramach alokacji zaplanowanej na dany makroregion.

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy (beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładkę Załóż konto.

Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce Pomoc oraz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,   
  3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które przewidują wdrożenie Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: pielęgniarek i położnych POZ i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2018 r., określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000,00 PLN

Podział alokacji (w tym podział procentowy) na makroregiony, w ramach których realizowany będzie program profilaktyczny przedstawia się następująco:    

  1. centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie) – 3 060 000,00 PLN (20,40%);   
  2. południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) – 2 637 000,00 PLN (17,58%);    
  3. wschodni (województwa: lubelskie, podlaskie) – 1 299 000,00 PLN (8,66%);    
  4. północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)    –  2 277 000,00 PLN (15,18%);    
  5. zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) – 2 421 000,00 PLN (16,14%);     
  6. śląski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie) – 3 306 000,00 PLN (22,04%).

Projekty wybierane będą w podziale na makroregiony w ramach zaplanowanej alokacji.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Komunikat w sprawie naboru wniosków w II rundzie (PDF 374 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 659 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 4 MB)

Załącznik 3 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Załącznik 4 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 359 KB)

Załącznik 5 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 844 KB)

Załącznik 6 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 453 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 454 KB)

Załącznik 8 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 461 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 465 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 493 KB)

Załącznik 11 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 513 KB)

Załącznik 12 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 791 KB)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 686 KB)

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 666 KB)

Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 276 KB)

Załącznik 16 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 263 KB)

Załącznik 17 - Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej (PDF 533 KB)

Załącznik 18 - Zestawienie stawek jednostkowych dla Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej (PDF 526 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail:  depresja.pp@mz.gov.pl

Linki

www.zdrowie.gov.pl