Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 5.1

5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.10.2019 do 27.12.2019

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.

W ramach konkursu będą realizowane określone w SzOOP PO WER następujące typy projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.  

Wartość alokacji: 10 000 000,00 PLN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej ok. 5 miesięcy.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek do IOK należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, w  ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r.  o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju:
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz
  • leczenie szpitalne w zakresie neurologii lub reumatologii lub ortopedii.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe unormowania w tym zakresie określone są w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach projektu muszą ściśle odnosić się do realizacji działań związanych z realizacją programu profilaktycznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Priorytetu V PO WER na 2019 r., określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - profilaktyka bólów kręgosłupa (PDF 726 KB)

Załącznik 1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 883 KB)

Załącznik 2 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 5 MB)

Załącznik 3 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Załącznik 4 - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 359 KB)

Załącznik 5 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (PDF 970 KB)

Załącznik 6 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 453 KB)

Załącznik 7 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 454 KB)

Załącznik 8 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 462 KB)

Załącznik 9 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 465 KB)

Załącznik 10 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (PDF 493 KB)

Załącznik 11 - Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług (PDF 475 KB)

Załącznik 12 - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (PDF 791 KB)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 684 KB)

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 657 KB)

Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 276 KB)

Załącznik 16 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER (PDF 294 KB)

Załącznik 17 - Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa (PDF 2 MB)

Załącznik 18 - Zestawienie stawek jednostkowych (PDF 541 KB)

Załącznik 19 - Minimalny zakres postanowień umowy o partnerstwie (PDF 628 KB)

Załącznik 20 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 493 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: profilaktykakregoslupa@mz.gov.pl

Linki

www.zdrowie.gov.pl