Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, RPO Lubelskiego

Zakończony 15.11.2019

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru wniosków dla konkursu nr  RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19 po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury odwoławczej

 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 307 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 30.09.2020 r.]

 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 266 KB) [wersja archiwalna]

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach (typ projektu nr 1 z SZOOP),

2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa (typ projektu nr 2 z SZOOP),

3. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii  (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego) (typ projektu nr 4 z SZOOP).

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego). 

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 65%,

średnie przedsiębiorstwa 55%,

duże przedsiębiorstwa 45%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 057 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 252 880,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Dokumenty aktualne:

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu  (PDF 291 KB)

Regulamin konkursu (PDF 874 KB)  [wersja aktualna obowiązuje od 28.04.2020 r.]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 15 MB) [wersja aktualna obowiązuje od 28.04.2020 r.]

 

Dokumenty archiwalne:

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (PDF 111 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 27.04.2020 r.]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 16 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 27.04.2020 r.]

Regulamin konkursu (PDF 2 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 21.10.2019 r.]  

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1do Regulaminu konkursu (PDF 181 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 723 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 28.04.2020 r.]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 2 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 27.04.2020 r.]

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 874 KB)  [wersja aktualna obowiązuje od 28.04.2020 r.]

 

Dokumenty archiwalne:

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 27.04.2020 r.]

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 2 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 21.10.2019 r.]

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (PDF 7 MB) [23.08.2019r.]

Załączniki do SZOOP (ZIP 9 MB) [23.08.2019r.]

Filmy szkoleniowe