Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Podkarpackiego

Zakończony 28.04.2016

Wyniki naboru

 

 

Informacja z 29 września 2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16 w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16 w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg loka (PDF 305 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16 w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych (PDF 242 KB)

Informacja z 22 września 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, konkurs nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16

Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych (PDF 155 KB)

Informacja 21 lipca 2016

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych (PDF 319 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014  - 2020 https://gw.podkarpackie.pl.

Wnioski w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020  https://gw.podkarpackie.pl. Wersję papierową wypełnij zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu, a następnie doręcz zgodnie z zasadami składania wniosków o dofinansowanie projektu i załączników  (§ 9 Regulaminu konkursu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Budowę / rozbudowę / przebudowę dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

134 500 000,00PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu  (PDF 374 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu (ZIP 18 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu  (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w § 16 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

  • Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48
  • Pani Marta Dadej, tel. 17 747 63 21

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.plLokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno  tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32  zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; zapytaj@podkarpackie.pl

Linki

Treść ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Generator Wniosków