Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 27.11.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.10.2020 r. od godziny 7.30 do 27.11.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.09.2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:
a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
b) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 437 KB)
Warunki formalne (PDF 209 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku dostępności środków budżetu państwa, IZ WRPO 2014+ może zwiększyć maksymalny poziom dofinansowania do 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 17 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 895 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 545 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały ze zobowiązaniem (PDF 791 KB)

Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedur odwoławczych dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/2 (PDF 895 KB)0.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014 + udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie  https://lsi.wielkopolskie.pl  (menu "Kontakt" ), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14. 

Linki

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/394