Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych, RPO Wielkopolskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2020 do 27.11.2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.09.2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.10.2020 r. od godziny 7.30 do 27.11.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.09.2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:
a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
b) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 437 KB)
Warunki formalne (PDF 209 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku dostępności środków budżetu państwa, IZ WRPO 2014+ może zwiększyć maksymalny poziom dofinansowania do 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 17 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 895 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 545 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały ze zobowiązaniem (PDF 791 KB)

Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedur odwoławczych dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/2 (PDF 895 KB)0.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014 + udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie  https://lsi.wielkopolskie.pl  (menu "Kontakt" ), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14. 

Linki

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/394