Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO Podkarpackiego

Zakończony 30.09.2016

Wyniki naboru

28 listopad 2016

Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej dwóch wniosków o dofinansowanie spośród czterech złożonych w trakcie naboru w okresie od 20.09.2016 r. do 30.09.2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 (PDF 276 KB)

19 grudnia 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła w ramach trybu pozakonkursowego ocenę merytoryczną wniosku pn. Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk.

Wynik oceny merytorycznej wniosków w ramach naboru nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-002/16 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich (PDF 227 KB)

22 grudnia 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 20 grudnia 2016 r. podjął uchwałę nr 251/5041/16 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020

Projekt wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg wojewódzkich  (PDF 264 KB)

 

 

 
 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP 2014-2020  https://gw.podkarpackie.pl. Wersję papierową wypełnij zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu, a następnie doręcz zgodnie z zasadami składania wniosków o dofinansowanie projektu i załączników  (§ 10 Regulaminu konkursu).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Nabór prowadzony jest dla projektów:

1)    Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec;

2)    Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna;

3)    Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk;

4)    Budowa obwodnicy miasta Sokołów Młp. w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk,

które zostały zidentyfikowane i wpisane do załącznika nr 5 do SZOOP.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załączniku nr 7.1 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wydatków kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

107 013 232,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin naboru (PDF, 481 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru (ZIP 19 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru (PDF, 234.36 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik nr 9 do Regulaminu naboru (ZIP, 11 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

 • Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48
 • Pan Marta Dadej, tel. 17 747 63 21  

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.plLokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno  tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32  zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; zapytaj@podkarpackie.pl 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-v-infrastruktura-komunikacyjna

Linki

Treść ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Generator wniosków.