Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Podkarpackiego

Zakończony 30.12.2016

Wyniki naboru

Informacja dotycząca anulowania naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich

Numer naboru: RPPK.05.01.00-IZ.00-18-003/16  

W dniu 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 podjął uchwałę nr 267/5323/17 w sprawie anulowania naboru wniosków o dofinansowanie nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-003/16 oraz uchylenia Uchwały Nr 239/4794/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Podkarpackie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektów:

 1. Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj);
 2. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów - Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załączniku nr 7.1 i 8.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR – 85% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

44 078 968,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 353 KB)

Załączniki do Regulaminu  (ZIP 6 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 193 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 11 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Realizacja zgłoszonych do naboru projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w następujących terminach:

 • Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - do końca grudnia 2018 r.;
 • Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów - do końca grudnia 2018 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie. Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego naboru udzielają:

 • Pani Małgorzata Cebula, tel. 17 747 66 48
 • Pani Marta Dadej, tel. 17 747 63 21

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; zapytaj@podkarpackie.pl

Linki

Lokalny System Informacyjny Województwa Podkarpackiego