Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Świętokrzyskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 24.10.2016 do 30.06.2023

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 dla projektów umieszczonych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Nowoczesna komunikacja” Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wyniki naboru

Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu pn.: „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/” w  ramach  Działania  5.1  „Infrastruktura drogowa”  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa na lata 2014-2020 (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy ŚZDW z dn. 16.10.2019 (DOCX 66 KB)

Podpisanie decyzji o dofinansowaniu ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (DOCX 66 KB)

Podpisanie decyzji o dofinansowaniu projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.„Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/”  (DOCX 276 KB)

Dofinansowaniu projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PDF 274 KB)

Podpisanie decyzji o dofinansowanie w ramach naboru RPSW.05.01.00-IZ.00-26-067/16 (PDF 285 KB)

Archiwum:

Podpisanie decyzji o dofinansowanie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach (PDF 283 KB)

Podpisanie decyzji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” (PDF 282 KB)

Podpisanie decyzji o dofinansowaniu projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (PDF 263 KB)

Podpisanie decyzji w ramach Działania 5.1"Infrastruktura drogowa" załącznik  (DOCX 71 KB)1

Podpisanie decyzji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” (DOCX 71 KB)

Podpisanie decyzji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” (DOCX 70 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

2023 rok

Miejsce składania wniosków

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202,

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Wersja elektroniczna:

Wnioski o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku.  

Wersja papierowa:

Wnioski o dofinansowanie projektu (w dwóch oryginałach wraz z załącznikami) należy składać w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sekretariat Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I, ul. Sienkiewicza 63, 25–002 Kielce, pok. 202, w godzinach pracy urzędu. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków uprawniony jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego (w tym wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach) dla projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 i dla których podpisane zostały Umowy wstępne (Pre-umowy).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Nabór obejmuje projekty z zakresu wskazanego w pkt. 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” tj. budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich poza obszarem KOF, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach jako element większego kompleksowego projektu m.in.: przebudowa skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowa chodników, wysp, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, etc. Projekty z zakresu dróg powinny, tam gdzie to możliwe uwzględniać budowę ścieżek rowerowych. W przypadku budowy/przebudowy dróg rowerowych/ścieżek rowerowych  należy stosować/zaprojektować konstrukcję nawierzchni inną niż z kostki betonowej (np. z mieszanek asfaltowych, z mastyksu grysowego, tartanu lub na bazie żywic syntetycznych) zapewniającą większą trwałość, efektywność oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących. Jednocześnie zakres projektu może uwzględniać budowę i inne roboty budowlane w zakresie infrastruktury ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna), które stanowią działania mitygacyjne i kompensacyjne w zakresie ochrony Środowiska przyrodniczego. Projekty powinny uwzględniać rozwiązania zapewniające odporność i adaptację do zmian klimatu. W ramach działania nie będą wspierane prace remontowe i prace dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. Ponadto przebudowane/budowane drogi mają zapewnić standard nośności na poziomie minimum 115 kN/oś.  Możliwe jest wsparcie inwestycji w drogi lokalne na zasadach zapisanych w Umowie Partnerstwa tj. wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Ponadto inwestycje te nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy. W ramach działania możliwe jest dofinansowanie projektu polegającego na prostym włączeniu drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową. Poprzez proste włączenie drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową należy rozumieć skrzyżowanie jednopoziomowe. Zakres interwencji w obrębie pasa drogi krajowej powinien ograniczać się jedynie do ściśle niezbędnej przebudowy istniejącej drogi w miejscu połączenia z drogą wojewódzką lub lokalną. W przypadku projektów dotyczących połączenia wykraczającego poza proste włączenie drogi wojewódzkiej lub lokalnej w drogę krajową, koszty samego połączenia są niekwalfikowalne. Projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego działania dotyczą ciągów drogowych, które posiadają lub będą posiadały (w przypadku budowy) status dróg publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 260), spełniają wymogi m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124), oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z póź. zm.), i które wynikają z Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wymogi formalne i kryteria oceny formalnej (PDF 820 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

 95% (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10%) dla projektów ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Świętokrzyskiego, dla projektów nieujętych w Kontrakcie Terytorialnym za zgodą właściwego Ministra,  85% dla pozostałych projektów

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

109 713 464,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 561 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie (PDF 847 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF 6 MB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór decyzji o dofinansowaniu Projektu z EFRR (PDF 593 KB)

Załącznik do Decyzji o dofinansowaniu Projektu z EFRR (PDF 1 MB)

 

 

Pozostałe dokumenty (RAR 21 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zawarte w regulaminie konkursu (PDF 561 KB)

Pytania i odpowiedzi

Regulamin naboru dostępny jest również w Sekretariacie Naboru Wniosków Oddziału Wdrażania Projektów I Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Oddziale Wdrażania Projektów I pod numerami telefonów: 41 365 81 12, 41 365 81 11, 41 365 81 13, 41 365 81 14, 41 365 81 39.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Link do konkursu na stronie RPOWŚ 2014-2020