Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Gospodarka odpadowa, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 24.05.2017

Wyniki naboru 21.11.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 280 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 392 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: Maks 2, Lokalny System Informatyczny).

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia),
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

19 252 822,46 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu – obowiązuje od 01.08.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 440 KB) - wersja archiwalna (20.06.2017–31.07.2017)

Regulamin konkursowy 5.1 luty 2017 r. (DOCX 146 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 5.1 luty 2017 r. (DOCX 146 KB) - wersja archiwalna

 

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 9 MB) (zip) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Ogłoszenie 5.1 luty 2017 r. (DOC 118 KB) -  - wersja archiwalna

Ogłoszenie 5.1 luty 2017 r.(DOC 118 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 1 instrukcja do studium wykonalności (DOCX 218 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 183 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOCX 1 MB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych (DOCX 64 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do  5.1 wymogi formalne (XLS 177 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych (DOCX 67 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 7 nr Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne (XLS 94 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 8 Karta oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 67 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów (XLS 125 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 10 Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych (DOCX 67 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 11 Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących (DOCX 70 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 12 Karta z definicjami kryteriów merytoryczny (DOCX 85 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 13 do Regulaminu Komisji Oceny Projektów 5.1 (DOCX 222 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do umowy (DOC 144 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 16 wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (DOC 79 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 17 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (DOCX 161 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 18 Instrukcja zabezpieczenia umowy  (DOC 685 KB) - wersja archiwalna

Arkusz_uniwersalny_do_analizy_finansowo_ekonomicznej (XLSX 383 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 207 KB) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 120 KB) - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 27.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 684 KB) – wersja archiwalna (20.06.2017–26.11.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOCX 333 KB) – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze). Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

Ustawa wdrożeniowa

 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-554 Olsztyn,

telefony

89 521-94-85,

89 521-94-86,

89 521-94-82, 

89 521-94-83,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl 

 

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020