Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Gospodarka odpadowa, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 24.05.2017

Wyniki naboru 21.11.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 280 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 392 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: Maks 2, Lokalny System Informatyczny).

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia),
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 252 822,46 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 01.08.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 440 KB) - wersja archiwalna (20.06.2017–31.07.2017)

Regulamin konkursowy 5.1 luty 2017 r. (DOCX 146 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 5.1 luty 2017 r. (DOCX 146 KB) - wersja archiwalna

 

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 9 MB) (zip) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Ogłoszenie 5.1 luty 2017 r. (DOC 118 KB) -  - wersja archiwalna

Ogłoszenie 5.1 luty 2017 r.(DOC 118 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 1 instrukcja do studium wykonalności (DOCX 218 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 183 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOCX 1 MB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych (DOCX 64 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do  5.1 wymogi formalne (XLS 177 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych (DOCX 67 KB) - wersja archiwalna

Załącznik 7 nr Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne (XLS 94 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 8 Karta oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 67 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów (XLS 125 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 10 Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych (DOCX 67 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 11 Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących (DOCX 70 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 12 Karta z definicjami kryteriów merytoryczny (DOCX 85 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 13 do Regulaminu Komisji Oceny Projektów 5.1 (DOCX 222 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 14 Lista sprawdzająca do umowy (DOC 144 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 16 wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (DOC 79 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 17 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (DOCX 161 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 18 Instrukcja zabezpieczenia umowy  (DOC 685 KB) - wersja archiwalna

Arkusz_uniwersalny_do_analizy_finansowo_ekonomicznej (XLSX 383 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 207 KB) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 120 KB) - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 27.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 684 KB) – wersja archiwalna (20.06.2017–26.11.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOCX 333 KB) – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze). Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

Ustawa wdrożeniowa

 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-554 Olsztyn,

telefony

89 521-94-85,

89 521-94-86,

89 521-94-82, 

89 521-94-83,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl 

 

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020