Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, RPO Mazowieckiego

Zakończony 30.05.2016

Lista ocenionych projektów w ramach uchwały zmieniającej , które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów (Publikacja 22.11.2017)

Nabór w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu - typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.lipiec 2016 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. JST, ich związki i stowarzyszenia;
  2. OSP i ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą inwestycje związane z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). W konkursie można składać wnioski o dofinansowanie na zakup: 

  • pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych,
  • sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo – ratowniczych,
  • sprzętu jednostek OSP realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania - 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 475 000,00 EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu (publikacja 14.08.2018)

Karta zmian (publikacja 14.08.2018)

Regulamin konkursu (publikacja 05.02.2018)

Karta zmian (publikacja 05.02.2018)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 30.08.2017)

Karta zmian (publikacja 30.08.2017)

Regulaminu konkursu nieaktualny

                                                                

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf 403 KB                                                                          

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc 450 KB

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy:
pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 tel.: 22 542 27 11, 22 542 27 99;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

06 - 400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy:
pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy:
pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy:
pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy:
pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy:
pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12. Infolinia:0 801 101101,  
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM. Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

Strona naboru: http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/5-1-dostosowanie-do-zmian-klimatu-typ-projektow-wzmocnienie-potencjalu-ochotniczych-strazy-pozarnych.html