Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy / 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, RPO Pomorskiego

Zakończony 21.08.2015

Zobacz.

 

Uwaga! W dniu 24.11.2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1165/94/15 dot. zmian w SZOOP RPO WP 2014-2020 m.in. w zakresie Działania 5.1. polegających na dodaniu przypisu wskazującego, że dla projektów wybranych do dofinansowania w roku 2015 Poddziałanie 5.1.2. realizowane będzie na obszarze całego województwa.
Oznacza to, że projekty wybrane do dofinansowania w ramach procedury naboru dot. Poddziałania 5.1.1 RPO WP 2014-2020 w roku 2015 będą realizowane w ramach Poddziałania 5.1.2 RPO WP 2014-2020, bez konieczności ponownego składania wniosku o dofinansowanie projektu. Zobacz informację na stronie organizatora naboru - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Zobacz informację na stronie organizatora naboru - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kw. 2015

Miejsce składania wniosków

W Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,tel. (58) 32 61800, pokój nr 218, II piętro oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Wniosek składa się na podpisanym formularzu:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej osobiście lub droga pocztową.

Wydruk wniosku z pliku PDF wygenerowanego po wysłaniu w GWA z nadaną przez system sumą kontrolną odpowiadającą sumie kontrolnej wysłanego w GWA wniosku;

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP suma kontrolna wniosku przesłanego ePUAPem musi odpowiadać sumie kontrolnej wniosku wysłanego za pomocą GWA.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w treści ogłoszenia w rozdziale V „Procedura składania wniosku o dofinansowanie” w dokumentacji naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracyz terenu województwa pomorskiego umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.2 zobacz.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania 5.1 realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy I lub profil pomocy II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia). Projekty realizowane będą wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Każdy projekt będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Przed rozpoczęciem oceny formalnej dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych wniosków.Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale IV „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów” w dokumentacji naboru.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w naborze nie została określona.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

21 132 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Pobierz.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zobacz.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zobacz.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020 od oceny projektu w ramach trybu pozakonkursowego nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia można uzyskać: - w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk - telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809.

Linki

http://wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/zobacz.html#tabName=tab4