Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 5.1

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (unieważnienie konkursu), RPO Podlaskiego

Zakończony 13.06.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

anulowany

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Poleska 89,

15-874 Białystok

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie internetowej: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 30 maja 2016 r. do 15 lipca 2016 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 20 lipca 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu),
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 1. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.
  Nieprzekraczalna moc instalacji:
  -  energia wodna – do 5 MWe,
  -  energia wiatru – do 5 MWe,
  -  energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
  -  energia geotermalna – do 2 MWth,
  -  energia biogazu – do 1 MWe,
  -  energia biomasy – do 5 MWth/MWe. 

  Warunki szczegółowe:
  -   w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
  -   inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne prowadzonej działalności gospodarczej lub/i rolniczej, w ramach której wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
  -   inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
  -   w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
  -   w ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem,
  -   w przypadku produkcji energii z biomasy, preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu,
  -   w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
  -   istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 Rozporządzenia 651/2014) z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
  -   projekty małych elektrowni wodnych muszą być zgodne z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej oraz dokumentami strategicznymi. Inwestycje mogą być prowadzone wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,
  -   projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji).
  -   lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),
  -   projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),-   preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.
 2. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Wytworzone biopaliwa muszą być wykorzystywane na własne potrzeby (produkcja rolna) w gospodarstwach rolnych. Powstała infrastruktura nie może służyć do produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Możliwe wsparcie produkcji biopaliw wytwarzanych m.in. z roślin oleistych uprawianych współrzędnie, pod warunkiem, że nie będzie prowadzić do konkurencji o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz przyczyni się istotnie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i polepszenia warunków ekonomicznych w regionie.

 3. Budowa oraz modernizacja sieci w zakresie niezbędnym, aby umożliwić przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym również przebudowę lub rozbudowę sieci w zakresie prawidłowego funkcjonowania przyłącza. Projekty realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).

Wszelkie inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji.

Priorytetowo traktowane będzie wdrażanie nowatorskich rozwiązań (np. technologicznych, organizacyjnych) z zastosowaniem OZE realizowanych przez samorządy i lokalne społeczności.

W ramach Działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu (PDF 638 KB)

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 346 KB);

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – OZE (PDF 271 KB);

Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i różnicujące – sieci (PDF 254 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

a) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, b) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych, c) w przypadku pomocy, o której mowa w art. 48 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante. Maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

80 000 000,00 PLN, w tym środki przeznaczone na:  projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw – 50 000 000,00 PLN,  projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych – 30 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 638 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 16 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs: 

 tel. (85) 66 54 350, - 311, - 386 w godz. od 09.00 do 13.00. 

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie). Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim: 

Linki

link do konkursu:www.rpo.wrotapodlasia.pl