Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.5

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny, RPO Śląskiego

Zakończony 31.03.2016

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-024/15

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI) https://lsi.slaskie.pl/.
Następnie wniosek prześlij w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs poprzez wykorzystanie platform elektronicznych:
- platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000
- skrzynki podawczej e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl).  Podpisz wniosek za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego: kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatem CC SEKAP, profilem zaufanym e-PUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego,
  • Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych,
  • Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w  rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o  zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 

Na realizację następującego typu projektów:

  • Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
  • Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
  • Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:
- aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego; 
- maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na infrastrukturę drogową nie może przekroczyć 20% wartości całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wnioski ocenimy w oparciu o kryteria wyboru, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014‑2020. Kryteria wyboru projektów (PDF 2 MB) - Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WSL 2014‑2020

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85 % kosztów kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

34 069 338,90 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru


ZMIANA REGULAMINU

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni niektórych postanowień regulaminu konkursu, tj. kwestii dotyczących wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej oraz zapisów związanych z możliwością przedłużenia terminu trwania oceny, w regulaminie zostały wprowadzone zmiany, których celem jest doprecyzowanie wskazanych zapisów i ujednolicenie podejścia interpretacyjnego.

Zmiany obowiązują od 30 marca 2016 roku.

Regulamin konkursu (obowiązujący do 29.03.2016 r.) (PDF 426 KB)

Regulamin konkursu (obowiązujący od 30.03.2016 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 579 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 438 KB)
Wzór decyzji o dofinansowaniu  (PDF 532 KB)
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 416 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 339 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.
Telefony:
32 77 40 172
32 77 40 193
32 77 40 194

Linki

Informacja o naborze na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

Strona internetowa RPO WSL 2014-2020