Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.5

ZMIANA TERMINU: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT PŁD (366/2019), RPO Śląskiego

Zakończony 30.04.2020

15 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19 dla poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Południowego

Wyniki naboru 15.07.2020

Do dofinansowania na kwotę 3 milionów złotych wybrano projekt złożony przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp z o.o.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19 (XLS, 222 KB)

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19 (DOC, 76 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl  Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;

  2. Podmioty, działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;

  3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

    Żaden z wnioskodawców oraz partnerów projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej bądź podmiot uczestniczący w partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 34 ustawy wdrożeniowej nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy w ramach 3 typu projektów - Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2420/77/VI/2019 z dnia 31 października 2019 roku.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 42,5%, uwzględniając poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Montaż finansowy projektu może zakładać środki programu GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego, tj.:    

a) dofinansowanie w formie dotacji nie więcej jednak niż 42,5% kosztów kwalifikowanych,

b) dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości do 100% różnicy między kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a łączną kwotą dofinansowania w formie dotacji (ze środków NFOŚiGW oraz ze środków RPO WSL).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000 PLN tj. 703 746,27 EUR

Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.10.2019, gdzie 1 EUR  =4,2629 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (RTF 5 MB) obowiązuje od 15.04.2020 r.

Regulamin konkursu obowiązywał od 12.03.2020 r. do 14.04.2020 r. (DOC 947 KB)

Regulamin konkursu obowiązywał do 11.03.2020 r. (DOC 938 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 539 KB)

Aktualizacja 1 lutego 2021 r. W celu sprawniejszej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dokonano zmiany zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR. Zmiana dotyczy doprecyzowania warunku zabezpieczenia przez Beneficjenta wkładu własnego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (DOCX 476 KB)- aktualna

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 529 KB) - nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 561 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu  (PDF 722 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu (PDF 538 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194  

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.