Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.4

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.04.2016

Wyniki naboru 10.06.2016

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w ramach Poddziałania 4.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

10 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Koszt całkowity projektu to 799 500,00 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 520 000,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 77 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu

al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 21.03.2016 r. od godziny 7.30 do 30.04.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 18.03.2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.

2.Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.

3.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach

4.Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.

5.Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.

6.Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.

7.Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).

8.Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).

9.Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.

Typy projektów można łączyć.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów

Link do pliku Kryteria wyboru projektów (PDF 393 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 550 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Formularz wniosku o dofinansowanie Poddziałanie 4.4.1 (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 390 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020: Link do ogłoszenia na stronie WRPO 2014+