Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.4

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.09.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu

al. Niepodległości 34; 

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34; 

61-714 Poznań

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 13 czerwca 2016 r. od godziny 7.30 do 30 września 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 13 czerwca 2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
  2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
  3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach
  4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
  5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
  6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
  7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
  8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
  9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.

Typy projektów można łączyć.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria Wyboru Projektów (PDF 399 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 4 568 328,46 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 527 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 301 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: katarzyna.potkowska@umww.pl lub marta.jedro@umww.pl telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 15, 61 626 71 45  lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/117