Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.4

4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.06.2016

21 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3020/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16). 

Do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 12 147 200,49 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 6 868 130,07 PLN.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl 

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020 

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Jednocześnie, najpóźniej do dnia zakończenia naboru tj. do godz. 15.00 dnia 30 czerwca 2016 r., do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów, itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF: 

4.4.A.  Projekty dotyczące ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000). 

4.4.B.  Projekty przyczyniające się do czynnej ochrony przyrody i zachowania trwałości ekosystemów realizowane na terenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), w tym dotyczące niezbędnego dla ochrony przyrody wyposażenia Wsparcie działań na tych obszarach musi być spójne z „Priorytetowymi Ramami Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020”.  

4.4.C.  Projekty dotyczące tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej przede wszystkim w oparciu o gatunki rodzime, np. banki genowe, parki, ogrody botaniczne. 

4.4.D.  Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych);  Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).  

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 085 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 31/16 z dnia 7 kwietnia 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 tys. PLN

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 538 000 EUR, tj. 10 796 144 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w kwietniu 2016 r., 1 euro = 4, 2538 zł. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, www.bip.um.wroc.pl/zit,www.wroclaw.pl/zit-WrOForaz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Załącznik_1_do uchwały_Regulamin konkursu 4.4.2 -ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru - 4.4.2 - ZIT WrOF

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu -Wskaźniki - 4.4.2 - ZIT WrOF

Strategia ZIT WrOF (PDF 8 MB)

Komunikaty:

Komunikat dla Beneficjentów 30.05.2016

Opinia - projekt-nabór 4.4_RPO

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu zawiera załącznik nr 5 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronach: www.rpo.dolnyslask.pl. i www.wroclaw.pl/zit-WrOF. 

Na powyższych stronach zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. 

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wykaz informacji których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Kopia Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

oswiad o braku pom publ_pom de min

oswiad_pp_de_minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie VAT dla Partnera-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy-zał. do WND v.2.0

pelnomocnictwo

UOKiK - Pomoc publiczna - Inf. dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-1

wklad-niepieniezny-z-pp

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 6/7 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulaminu i jest zamieszczony na stroniewww.rpo.dolnyslask.pli www.wroclaw.pl/zit-WrOF.   

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

 

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020)_03.2016

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR2016.03 -

Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl i www.wroclaw.pl/zit-WrOF

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:

 • pife@dolnyslask.pl
 • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 • pife.legnica@dolnyslask.pl
 • pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

E – maila: zit@um.wroc.pl

Telefonu: 71 777 78 61

Bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami

ul. Świdnicka 53,

53-030 Wrocław,

1 piętro, pokój 104 i 105.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań. 

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF