Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 28.06.2019

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework. 

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu.

Lista projektów (PDF 138 KB) skierowanych do etapu negocjacji

Wyniki naboru

Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework.

W związku z zakończeniem wszystkich negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje drugą i  zarazem ostatnią cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów nr 2 (PDF 148 KB)

Pierwsza cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework W związku z zakończeniem części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje pierwszą cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Lista projektów nr 1  (PDF 145 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:
- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych; jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:  Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja aktualna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

20 000 000, 00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (wersja aktualna)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki 

Załącznik nr 12 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (wersja aktualna)

Załącznik nr 17 Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (wersja aktualna)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja aktualna)

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: www.power.cpe.gov.pl.  

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-002/19.