Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.04.2019 do 28.06.2019

Pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

W związku z koniecznością doprecyzowania niektórych zapisów w Regulaminie, które budziły wątpliwości interpretacyjne u wnioskodawców, wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 31.05.2019 r.

Wykaz zmian:
W Słowniku pojęć i skrótów zmieniono definicję MŚP, dodano definicję odbiorcy i użytkownika.
W punkcie 2. 2. Definicje i opis znaczenia wybranych kryteriów dostępu i kryteriów premiujących:
-  w definicji kryterium nr 1 usunięto datę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, zmieniono na zapis bez konkretnej daty;
  - w kryterium dostępu nr 2 zawarto doprecyzowanie, że nie jest konieczne posiadanie systemu talent management;
-  w kryterium nr 4 doprecyzowano opisy poszczególnych etapów;- w definicji kryterium dostępu nr 9 doprecyzowano, że nie ma konieczności podawania nazwy konkretnego przedsiębiorstwa we wniosku; ujednolicono opis znaczenia kryterium;
- ujednolicono opis znaczenia kryterium dostępu nr 10.
W punkcie 2.3 Okres realizacji projektu wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek rozpoczęcia projektu w ciągu 6 miesięcy od  zakończenia naboru.
W punkcie 2.4 Zasięg geograficzny rozwiązań usunięto słowa „a nawet krajach”.
W pkt. 2.6 Partnerstwo ponadnarodowe, ust. 3 usunięto nieaktualne informacje, ust. 8 i 9 usunięto wymóg podpisywania dokumentów przez osobę wskazana w pkt. 2.7 wniosku.
W pkt. 2.9 Ocena potencjału kadrowego oraz technicznego partnerstwa wprowadzono zapisy obligujące do uwzględnienia w zarządzaniu projektem wszystkich partnerów.
W pkt. 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP, ust 5 wprowadzono wymóg sporządzania wniosku o dofinansowanie w języku polskim.
Załącznik nr 12  –  skorygowano numer konkursu w nagłówku.
Załącznik nr 17 – uaktualniono materiał informacyjny dot. stosowania zasady konkurencyjności (wersja z czerwca 2018 r.).

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 – definicja MŚP

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 za małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie są uznawane organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą oraz spółdzielnie socjalne.W najbliższym czasie definicja MŚP zostanie doprecyzowana w ramach aktualizacji regulaminu konkursu.

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:
- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
- administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
- jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
- instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
- instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
- szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;- uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
- przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
- organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
- podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych; jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:  Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja aktualna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000, 00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja aktualna)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki 

Załącznik nr 12 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (wersja aktualna)

Załącznik nr 17 Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (wersja aktualna)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja aktualna)

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: www.power.cpe.gov.pl.  

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-002/19.