Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.3

4.3 Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.10.2018

Rozstrzygnięcie II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18.

W dniu 18 listopada 2019 r. Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich rozstrzygnęła II rundę konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18. W wyniku konkursu do dofinansowania skierowano 8 projektów. Listy cząstkowe były publikowane na bieżąco. Poniżej oblikowano listę zbiorczą oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Skład KOP
Lista projektów 

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w II rundzie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 na projekty realizowane poza Common Framework 

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na II rundę konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich publikuje listę projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach ww. konkursu. 

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w II rundzie konkursu jest tutaj. 
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 dostępny tutaj.  

Informacja:
W dniu 23 kwietnia 2019 r., CPE rozstrzygnęło I rundę konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18. W wyniku oceny żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.
Lista członków KOP 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.: 
podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;-        uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).

Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.
Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: Tel. (22) 378 31 68,  w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich: https://www.power.cpe.gov.pl/ 

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: https://www.power.cpe.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami

Ogłoszenia o konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07.00-005/18: https://www.power.cpe.gov.pl/strony/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow