Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubuskiego

Zakończony 17.01.2020

2020-06-30 ----------------------------

W dniu 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 6 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

- 22 - Oczyszczanie ścieków,

- 20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość dofinansowanych projektów wynosi 18 726 521,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 32 522 981,72 PLN.

Wartość środków UE przeznaczona na konkurs została zwiększona (w dniu 23 czerwca 2020 r.) z kwoty 15 000 000,00 PLN na kwotę 28 583 201,00 PLN [1](w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 9 856 679,66 PLN), aby umożliwić przyznanie dofinansowania dla wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej. 

W tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu (PDF 155 KB)

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2020-04-27 ----------------------------

W dniu 16 kwietnia 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

ü  22 - Oczyszczanie ścieków,

ü  20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).           

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 8 projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) 6 projektów spełniło wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. otrzymało co najmniej 15 pkt. na 30 pkt. możliwych do zdobycia. Projekty te zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Wartość dofinansowania projektów, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny wynosi 18 726 521,22 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 32 522 981, 72 PLN.

W tabeli prezentujemy wnioski, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny- tj. oceny środowiskowej. (PDF 250 KB)

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

2020-03-30 ----------------------------

W dniu 27 marca 2020 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

22 - Oczyszczanie ścieków,

20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania 8 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną wynosi 32 193 150,88 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 56 889 274,42 PLN.

W tabeli prezentujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny- tj. do oceny merytorycznej. (PDF 151 KB)

2020-03-24 ----------------------------

W dniu 23 marca 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

22 - Oczyszczanie ścieków,

20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN). Wartość dofinansowania 8 pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 32 193 150,88 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 56 889 274,42 PLN.  

W tabeli prezentujemy listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych. (PDF 149 KB)

 

 

2020-01-22 ----------------------------
W dniu 17 stycznia 2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typ I: kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:
-          22 - Oczyszczanie ścieków,
-          20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi 15 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1,5 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na konkurs przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 października 2019 r. (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 18 listopada 2019 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 8 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 32 193 839,80 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 56 879 434,42 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 (PDF 243 KB)

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, 

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra(główny hol budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym
Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-  listem poleconym,
-  przesyłką kurierską,
-  osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.ploraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
-  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-  Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-  Spółki prawa handlowego będące własnością JST.
-  Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 4.3. 

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:
-  budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
-  odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
-  infrastrukturę wodociągową (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody),
-  wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

✓ Uchwała nr 129/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r.zmieniająca uchwałę nr 119/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ;

✓ Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

-       85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;

-       w przypadku projektów generujących dochód[1] zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013).

 

[1] Za projekt generujący dochód nie uważa się projektu, którego koszt kwalifikowalny nie przekracza 1 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

15 000 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

1 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

2020-05-29 ----------------------

W dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiana w regulaminie dotyczy wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu z terminu: maj 2020 r., na: czerwiec 2020 r. 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 (PDF 1 MB)

Wykaz zmian w Regulaminie (PDF 44 KB)

--------------------------------------

28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji). Zmiana w regulaminie dotyczy wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu z terminu: marzec/kwiecień 2020 r., na: maj 2020 r.

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w regulaminie

 --------------------------------------

W dniu 30 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiany w regulaminie dotyczą:

1) dodania zaktualizowanych kryteriów, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Uchwałą nr 148/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. (zmiana dotyczy doprecyzowania punktacji w kryteriach merytorycznych).

2) dodania do zdania dotyczącego przygotowania dokumentów potwierdzających sytuację finansową Wnioskodawcy, informacji, iż dokumenty te nie dotyczą JST.  

 

Załączniki:

Archiwalny regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19  (PDF 2 MB)

Wykaz zmian w Regulaminie (PDF 317 KB)

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 66 (17.12.2019 r.) (PDF 5 MB)

Załączniki do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja 66 (17.12.2019 r.) (PDF 11 MB)

148 KM- kryteria wyboru projektów- grudzień 2019 (PDF 436 KB)

--------------------------------------------

W dniu 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu i ogłoszenia o konkursie Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji).

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru z dnia 29 listopada 2019 r. na dzień 17 stycznia 2020 r.  

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19  (PDF 2 MB)

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19  (PDF 676 KB)

Wykaz zmian w Regulaminie i Ogłoszeniu (PDF 388 KB)

 

--------------------------------------------

19 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Typu I projektów: – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 - Oczyszczanie ścieków, 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji). Zmiana dotyczy zmniejszenia minimalnego procentowego pułapu punktów możliwych do zdobycia na etapie oceny merytorycznej z 60% na 50%.

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wykaz zmian w regulaminie (PDF 166 KB)

Regulamin konkursu archiwalny (PDF 468 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 19 MB)

Załączniki i oświadczenia (ZIP 1 MB)

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku (ZIP 34 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 290 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym.

Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

− listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

− przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),

− osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

-  Departament Programów Regionalnych
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 55)tel. 68 45 65 124
e-mail: k.laskowska@rpo.lubuskie.pl  

-  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym e-mail: info@rpo.lubuskie.pl telefoniczny: 68 45 65 119 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

-  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.

Linki

www.rpo.lubuskie.pl