Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni (95/16), RPO Śląskiego

Zakończony 30.05.2017

28 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr  RPSL.04.03.02.IZ.01-24-095/16 dla poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

W wyniku procedury odwoławczej dofinansowanie na kwotę 4 187 746,54 zł otrzyma projekt pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”.

24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr  RPSL.04.03.02.IZ.01-24-095/16 dla poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

W konkursie do dofinansowania zostały wybrane 24 projekty na łączną kwotę ponad 40 mln zł.

Wyniki naboru 24.04.2018

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 165 KB) (aktualizacja 28.02.2019)

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów (DOC 44 KB) (aktualizacja 28.02.2019)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS 181 KB)

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów (PDF 313 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są (z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w rozdziale 2.1.1 Regulaminu konkursu):

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działaniu 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowejPoddziałaniu 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego 

Typy projektów:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Kryteria wyboru projektów

Ocena i wybór projektów będzie dokonany w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.  (PDF 3 MB) 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria: 1) są projektami rewitalizacyjnymi, 2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą 3) nie są objęte pomocą de minimis 4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 758 760,63 PLN tj. 9 232 267,65 EURO

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu, aktualny od 25.04.2017 r. (PDF 973 KB)

Wykaz zmian z 25.04.2017 r. (DOC 73 KB)

Regulamin konkursu 4.3.2 RIT Zachodni 095/16 - Archiwalna - obowiązuje od 25.10.2016 do 24.04.2017 r. [1,1MB] pdf

Wykaz zmian w pakiecie konkursu (RTF 203 KB)

Regulamin konkursu (PDF 848 KB)  Wersja Archiwalna-  Obowiązujący do 24 października 2016 r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 579 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 438 KB)

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (PDF 520 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 417 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej konkursu 4.3.2 RIT Zachodni 095/16 - Wersja aktualna - obowiązuje od 25.10.2016 [315,8kB] pdf

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (PDF 326 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego