Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego (48/16), RPO Śląskiego

Zakończony 31.03.2016

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 - RIT Subregionu Zachodniego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI) https://lsi.slaskie.pl/.
Następnie wniosek prześlij w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs poprzez wykorzystanie platform elektronicznych:
- Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 
- skrzynki podawczej e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl) z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Podpisz wniosek za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego: kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatem CC SEKAP, profilem zaufanym e-PUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich Jednostki samorządu terytorialnego, ich i związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej[1].
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach użyteczności publicznej.

[1] Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej. Definicja wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422)  

Kryteria wyboru projektów

Wnioski ocenimy w oparciu o kryteria wyboru, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014‑2020.

Kryteria wyboru projektów - Załącznik nr 3 do SzOOP RPO WSL 2014‑2020

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

69 577 807,84 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

ZMIANA REGULAMINU

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni niektórych postanowień regulaminu konkursu, tj. kwestii dotyczących wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej oraz zapisów związanych z możliwością przedłużenia terminu trwania oceny, w regulaminie zostały wprowadzone zmiany, których celem jest doprecyzowanie wskazanych zapisów i ujednolicenie podejścia interpretacyjnego.

Regulamin konkursu (obowiązujący do 29.03.2016 r.)(DOC 497 KB)

Regulamin konkursu (obowiązujący od 30.03.2016 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 433 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 172 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 512 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu  (DOC 431 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (DOC 487 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów (DOC 137 KB)

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

Telefony:
32 77 40 172
32 77 40 193
32 77 40 194

Linki

Informacja o naborze na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

Strona internetowa RPO WSL 2014-2020