Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.3

4.3 Dziedzictwo kulturowe / 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 10.06.2016

31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę  nr 5773/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF(Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16). 

W wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na nabór wybiera się do dofinansowania z obniżoną kwotą dofinansowania projekt  nr RPDS.04.03.02-02-0003/16.  

 

28 marca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5063/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16). 

Z powodu pojawienia się wolnych środków do dofinansowania został wybrany kolejny z „Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru (…)” projekt Wnioskodawcy Gmina Kąty Wrocławskie z rekomendowaną kwotą dofinansowania równą 2 279 792,93 PLN.  W ramach niniejszego naboru do dofinansowania zostało wybranych łącznie 10 projektów.

22 stycznia  2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4799/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF  nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16.

W związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą przez IZ RPO WD  uwzględniono 1 protest, a projekt został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania. Do dofinansowania w ramach naboru zostało wybranych 9 projektów, których  wartość całkowita wynosi 36 385 624,23 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 20 446 459,61 PLN.

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3688/V/17 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2016 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16).

W związku z wyrażeniem zgody na realizację projektu przy obniżonej kwocie dofinansowania przez wnioskodawcę - Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy wybrano projekt z obniżoną kwotą dofinansowania równo 4 019 189,04 PLN.Do dofinansowania zostało wybranych 8 projektów, których wartość całkowita wynosi 32 151 307,23 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 17 864 559,00 PLN.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku.

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów, realizujących projekty na terenie ZIT WrOF:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • szkoły, uczelnie – inne niż prowadzone i nadzorowane przez MKiDN.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, realizowane na obszarze ZIT WrOF tj.: 

4.3.A    Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, w tym:

 • rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;
 • przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia; 

Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być realizowane:

 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej);
 • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – do 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. zabytkach nieruchomych objętych wsparciem).  

4.3.B    Instytucje kultury, w tym:

 • przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;
 • doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
 • oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji. 

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej. 

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów 4.3.A i 4.3.B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Nie będą finansowane:

 • projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale;
 • budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. 

Podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ określony został w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 31/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: a) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji – jednakże maksymalnie może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres; b) w przypadku kwoty pomocy nieprzekraczającej równowartości 1 mln EUR – alternatywnie, w zależności od wybranej metody obliczania wartości pomocy wskazanej poniżej: - kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji – jednakże maksymalnie może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres [lub:] - kwota pomocy stanowi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych; 3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja w ramach konkursu wynosi 4 230 000 EUR, tj. 17 993 574 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w kwietniu 2016 r., tj. 1 euro = 4, 2538 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie wyboru projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych: www.rpo.dolnyslask.pl, www.bip.um.wroc.pl/zit, www.wroclaw.pl/zit-WrOF

Załącznik nr 1 do uchwały - Regulamin konkursu 4.3.2 - ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do regulaminu - Wskaźniki 4.3.2 - ZIT WROF

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru - 4.3.2- ZIT WROF-zmiana 23.05.2016 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru - 4.3.2- ZIT WROF-wersja archiwalna

Strategia ZIT WrOF (PDF 8 MB)

KOMUNIKATY:

Komunikat - przedłużenie - działanie 4.3 - 28.12.2016 (PDF 217 KB)

Komunikat w sprawie konkursu w Działaniu 4.3.2

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu zawiera załącznik nr 5 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronach www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.wroclaw.pl/zit-WrOF

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Zał. do Uchwały - Wykaz informacji (WND)

oswiad o braku pom publ_pom de min

oswiad_pp_de_minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie VAT dla Partnera-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy-zał. do WND v.2.0

pelnomocnictwo

UOKiK - Pomoc publiczna - Inf. dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-1

wklad-niepieniezny-z-pp

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Kopia Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 6/7 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i jest zamieszczony na stronach www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.wroclaw.pl/zit-WrOF.

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020)_03.2016

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

2016.03 - Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza jest opisana w Regulaminie.

 

 

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

 • e-maila: zit@um.wroc.pl
 • telefonu: 71 777 78 61
 • bezpośrednio w siedzibie: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zarządzania Funduszami, ul. Świdnicka 53, 53-030 Wrocław1 piętro, pokój 104 i 105

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF