Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.2

4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.2 Termomodernizacja budynków, RPO Łódzkiego

Zakończony 22.02.2016

undefined

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2016

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23 90-113 Łódź

(pokój 1407 – XIV piętro)

Sposób składania wniosków

Wniosek (DOC 541 KB) należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu  (PDF 631,68 KB)) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu konkursu)

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu  (PDF 631,68 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu  (PDF 631,68 KB) tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • podmioty lecznicze,
 • instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu  (PDF 631,68 KB) tj.: 

 1. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
 2. głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. 

Głęboka modernizacja energetyczna, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25%, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku. 

W ramach konkursu nie będą objęte wsparciem projekty dotyczące obiektów ochrony zdrowia. Przedmiotowe wykluczenie wynika z braku map potrzeb zdrowotnych, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu  (PDF 631,68 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

118 390 473 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 631.68) - wersja aktualna

Regulamin konkursu (PDF 547 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie (DOC 541 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 557 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO);
 2. dane Wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o dofinansowanie;
 4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (PDF 1 MB) o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

 • projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (PDF 1 MB) o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu (PDF 547 KB).

 Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu (PDF 547 KB).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania IV.2.2 Niskoemisyjny transport miejski informacje i wyjaśnienia udzielane są przez m. in. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi czynny: pon. 8.00-18.00; wt.-pt. 8.00-16.00.

ul. Moniuszki 7/9

90-101 Łódź

Telefony do konsultantów: tel: 42 663 31 07

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

GPILodz@lodzkie.pl

LPIBelchatow@lodzkie.pl

LPIBrzeziny@lodzkie.pl

LPILowicz@lodzkie.pl

LPISieradz@lodzkie.pl

Linki

Bezpośredni link do strony konkursu

Lista członków KOP dla konkursu z Poddziałania IV.02.02