Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.2

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.03.2016

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza wyniki naboru dla działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki, Programu Inteligentny Rozwój.

Wyniki naboru 30.06.2016

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 467 KB) - stan na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

około 90 dni od zamknięcia naboru wniosków, informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania wsparcia przekazana zostanie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie internetowej IW.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa oraz elektronicznej (przy użyciu systemu informatycznego dostępnego pod adresem: www.poir-wnioski.opi.org.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego OPI PIB. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. do godziny 16:15.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów:

  1. jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.);
  2. konsorcja jednostek naukowych;
  3. uczelnia;
  4. konsorcja uczelni;
  5. konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
  6. konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów

Link do strony OPI PIB:

http://dl.po.opi.org.pl/5634/02296d/3.%20Kryteria%20wyboru%20projekt%26oacute%3Bw_4.2.pdf

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Koperta Mazowiecka – Max. 80% Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa. Koperta 15 województw - Max. 80% Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 804 000 000,00 zł (słownie: osiemset cztery miliony 00/100 zł), w tym: 1) 52 260 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych; 2) 751 740 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści 00/100 zł) w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do strony OPI PIB:


http://dl.po.opi.org.pl/5633/ce1c93/1_Regulamin konkursu.pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do strony OPI PIB:

http://dl.po.opi.org.pl/5659/e39b66/2_Wzor%20wniosku%20o%20dof.pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do strony OPI PIB:

http://dl.po.opi.org.pl/5666/db5d6d/5_WZOR%20umowy%20o%20dof.pdf

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres mailowy: poir@opi.org.pl lub pod numerem telefonu 0 22 570 14 75

Linki

Link do strony OPI PIB: www.opi.org.pl/Program-Inteligentny-Rozwoj/newsId/292.html