Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.2

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej - programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.09.2015

Ocena wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych została zakończona.

Do oceny merytorycznej skierowano łącznie 28 wniosków. W wyniku prac Komisji Oceny Projektów do dofinansowania wybrany został 1 wniosek.

W ramach konkursu podpisano 1 umowę o dofinansowanie, której łączna kwota dofinansowania wynosi 4,4 mln złotych.

Wyniki naboru 1.03.2016

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Spośród 37 wniosków złożonych podczas naboru, 28 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej, 7 zostało odrzuconych z powodu niespełniania kryteriów wyboru projektów ocenianych podczas oceny formalnej, 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu (XLS 50 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 44 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (PDF 44 KB)

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej (PDF 42 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków SOWA

oraz

 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

 • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 30 września 2015 r., gdyż wnioski mogą być składane tego dnia do godziny 16.00) w siedzibie IOK, tj. w Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
 • przesyłką kurierską; pocztą.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • administracja publiczna;
 • przedsiębiorstwa;
 • uczelnie;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

Kryteria wyboru projektów

UWAGA: zmiana Opisu zmian wprowadzonych w regulaminie

określono w regulaminie konkursu (PDF 533 KB) (wersja obowiązująca od 26 sierpnia 2015 r.)

Opis zmian wprowadzonych w regulaminie.   (PDF 355 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 16 800 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA: zmiana załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 26 sierpnia 2015 r. (PDF 533 KB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 200 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER (PDF 769 KB)

Załącznik 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 662 KB)

Załącznik 4 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (PDF 66 KB)

Załącznik 4 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (DOC 96 KB)

Załącznik 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 64 KB)

Załącznik 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOCX 81 KB)

Załącznik 6 Minimalny zakres raportu z programu mobilności (PDF 50 KB)

Załącznik 6 Minimalny zakres raportu z programu mobilności (DOC 73 KB)

Załącznik 7 Karta weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie (PDF 70 KB)

Załącznik 8 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (PDF 131 KB)

Załącznik 9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 146 KB)

Załącznik 10 Deklaracja poufności dla członka KOP (PDF 64 KB)

Załącznik 11 Wzór deklaracja poufności dla obserwatora (PDF 63 KB)

Załącznik 12 Wzór oświadczenia o bezstronności pracownika IOK (PDF 66 KB)

Załącznik 13 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta  (PDF 66 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 1 (PDF 200 KB) do regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 3 (PDF 662 KB) do regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

określono w regulaminie konkursu (PDF 533 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mobilnosc@mir.gov.pl.

Odpowiedzi będą publikowane na stronie zawierającej informacje o konkursie.

Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących regulaminu konkursu, część 2 (PDF 394 KB)

Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących regulaminu konkursu (PDF 68 KB)